Garmin Vivoactive HR

Ame­ry­kań­ski pro­du­cent zapre­zen­to­wał swoje naj­now­sze dzieło – Vivo­ac­tive HR. Czy ten smartwatch zasko­czy miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles?

W zegarku zasto­so­wano podobne roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne, na jakie zde­cy­do­wano się w poprzed­ni­kach Gar­mina Vivo­ac­tive HR, takich jak Vivo­smart HR oraz Face­run­ner 235. Wspar­cie powia­do­mień i dwu­dzie­stocz­te­ro­go­dzinne śle­dze­nie aktyw­no­ści – te funk­cje nie są dla użyt­kow­ni­ków i pasjo­na­tów weara­bles niczym zaska­ku­ją­cym.

Gar­min wpro­wa­dził jed­nak moż­li­wość moni­to­ro­wa­nia aktyw­no­ści serca. Zega­rek posiada rów­nież baro­me­tryczny wyso­ko­ścio­mierz, GPS i kolo­rowy ekran doty­kowy. Smar­twatch jest w sta­nie śle­dzić pomiary tętna użyt­kow­nika w spo­sób cią­gły, dzięki czemu można uzy­skać dokład­niej­sze dane, które obej­mują zarówno czas dzienny, jak i nocny.

garmin-vivoactive-hr-display

Zega­rek dewe­lo­pera ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych będzie współ­pra­co­wał z apli­ka­cjami prze­zna­czo­nymi dla bie­ga­czy, rowe­rzy­stów, gol­fi­stów i pły­wa­ków. Prze­wi­dziane jest rów­nież wspar­cie dla wio­śla­rzy i nar­cia­rzy.

Dzięki Gar­min Move IQ urzą­dze­nie auto­ma­tycz­nie roz­po­zna wyko­ny­waną przez użyt­kow­nika aktyw­ność fizyczną. Samo­czyn­nie zacznie noto­wać dane pod­czas bie­ga­nia, pły­wa­nia, spa­ce­rów, czy bar­dziej zło­żo­nych tre­nin­gów. Doda­wa­nie apli­ka­cji będzie odby­wać się za pomocą Gar­min Store, a wszyst­kie zebrane infor­ma­cje odczy­tamy dzięki połą­cze­niu z Gar­min Con­nect.

garmin-vivoactive-gps-010-01297-10-6

Gar­min Vivo­ac­tive HR ma kosz­to­wać 249,99 dola­rów i na razie nie wia­domo, kiedy ukaże się na rynku tech­no­lo­gii weara­bles. Nie­ofi­cjal­nie mówi się, że pre­miera może nastą­pić naj­wcze­śniej za mie­siąc, ale wydaje się, że na zega­rek trzeba będzie pocze­kać nieco dłu­żej.

Źró­dło: ware­able.com
Źró­dła obraz­ków: wtvox.com, startfitness.co.uk, sarasotaavionics.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na