Garmin Vivomove – analogowy fitness tracker

Wy­da­wać by się mogło, że fit­ness trac­kery w wer­sji ana­lo­go­wej to urzą­dze­nia z góry ska­zane na porażkę. Nic bar­dziej myl­nego – ist­nieje bowiem spora grupa kon­su­men­tów, która od nowo­cze­snych, mini­ma­li­stycz­nych smart­ze­gar­ków pre­fe­ruje ich bar­dziej kla­syczną wer­sję. Z myślą o nich marka Gar­min stwo­rzyła Vivo­move – tra­dy­cyjny smar­twatch wypo­sa­żony w czuj­niki ruchu.

Urzą­dze­nie jest wodo­od­porne i wypo­sa­żone zostało w funk­cje takie, jak kro­ko­mierz, licz­nik spa­la­nych kalo­rii, ana­liza dystansu czy moni­to­ring wypo­czynku.

Garmin Vivomove

Smart­ze­ga­rek, poza cyfer­bla­tem, posiada wspo­mi­nane powy­żej wskaź­niki aktyw­no­ści Move Bar poka­zu­jące pro­gres tre­ningu i przy­po­mi­na­jące o aktyw­no­ści fizycz­nej. Vivo­move łączy się z apli­ka­cją Gar­min Con­nect Mobile, dzięki czemu wszel­kiego rodzaju sta­ty­styki śle­dzić możemy na naszym smart­fo­nie (jest ona kom­pa­ty­bilna zarówno z Andro­idem, jak i iOS oraz Win­dows Phone).

Smar­twatch dostępny jest w trzech wer­sjach – Sport (cena: 150 dola­rów), Clas­sic (200 dola­rów) oraz Pre­mium (300 dola­rów). Pierw­sze z nich sku­pia się na prze­pro­wa­dza­niu ana­liz spor­to­wych, nato­miast dwie pozo­stałe prze­zna­czone są do moni­to­ro­wa­nia ogól­nej aktyw­no­ści w ciągu dnia.

Źró­dło: Pho­ne­arena.com
Źró­dła obraz­ków: Dcra­in­ma­ker.com, The­verge.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na