Garść pytań i odpowiedzi na temat smartwatchy

Na ni­­­­nie­­­j­szym blo­­­­gu ma­­­­cie do czy­­­­nie­­­­nia głó­­­w­nie z ne­­­w­sa­­­­mi do­­­­ty­­­­czą­­­­cy­­­­mi sma­­­r­twa­­­t­chy. Dzi­­­­siaj bę­­­­dzie tro­­­­chę in­­­a­­­­czej. Na pro­­­ś­bę na­­­­sze­­­­go czy­­­­te­­­l­ni­­­­ka po­­­­sta­­­­no­­­­wi­­­­łem po­­­­ni­­­­żej przed­sta­­­­wić od­po­­­­wie­­­­dzi na je­­­­go py­­­­ta­­­­nia plus do­­­­rzu­­­­cić ki­­­l­ka in­­­­nych, któ­­­­re mo­­­­gą się po­­­­ja­­­­wić.

  • Jak w pra­k­ty­­ce wy­­glą­­da roz­­mo­­wa przez sma­r­twatch? Czy trze­­ba trzy­­mać gło­­wę przy ze­­ga­r­ku?

W nie­­k­tó­­rych fi­l­mach, któ­­re je­sz­cze do nie­­da­w­na by­­ły z po­­gra­­ni­­cza SF, nie­któ­­re oso­­by ko­­rzy­­sta­­ły z sma­r­twa­t­chy trzy­­ma­­jąc usta ba­r­dzo bli­­sko ze­­ga­r­ka. Mo­­gę po­­wie­­dzieć, że na szczę­­­ście aż tak źle nie jest. W przy­­pa­d­ku, gdy znaj­du­je­my się w do­­syć ci­­chym mie­j­scu mo­­że­­my trzy­­mać ze­­ga­­rek w przy­­bli­­żo­­nej od­le­­gło­­­ści do tej, gdy pa­­trzy­­my na nie­­go chcąc spra­w­dzić go­­dzi­­nę. Je­d­nak w przy­­pa­d­ku po­­by­­tu w za­­tło­­czo­­nym mie­j­scu ko­­rzy­­sta­­nie z nie­­go jest już zna­cz­nie cię­ż­sze. Przy­­po­­mi­­na to tryb gło­­śno­­mó­­wią­­cy przy czym ta­­ki sma­r­twatch je­d­nak jest tro­­chę ci­ch­szy niż te­­le­­fon.

Nie­co wię­cej świa­tła niech rzu­ci po­niż­szy film:

  • Czy sma­r­twa­t­che z pu­l­so­­me­­trem po­­sia­­da­­ją opa­­skę na pierś? Je­­że­­li nie, to jak wy­­glą­­da wspó­ł­pra­­ca z ni­­mi? Czy mo­­że też jej nie po­­trze­­bu­­ją?

Sma­r­twa­t­che, któ­­re do­­ty­ch­czas wi­­dzia­­łem nie wy­­ma­­ga­­ły opa­­ski na pierś. Są sa­­mo­­wy­­sta­r­cza­l­ne. Nie­­ste­­ty, nie je­­stem w sta­­nie po­­wie­­dzieć, jak spra­­wu­­je się w po­­ró­w­na­­niu do pu­l­so­­me­­tru. Są­­dzę jed­nak, że nie ma je­sz­cze szans w po­­ró­w­na­­niu z pro­­fe­­sjo­­na­l­ny­­mi sprzętami tego typu. Wy­da­je mi się jednak, że dla nie­­dzie­l­nych bie­­ga­­czy (jak na przy­­kład dla twó­r­cy dzi­­sie­j­sze­­go ar­ty­­ku­­łu: P) bę­­dzie to roz­­wią­­za­­nie w zu­­pe­ł­no­­­ści wy­­sta­r­cza­­ją­­ce.

  • Jak wy­­glą­­da ła­­do­­wa­­nie ta­­kich urzą­­dzeń? Czy wy­­sta­r­czy za­­si­­lacz od te­­le­­fo­­nu?

Tu­­taj wszy­st­ko za­­le­­ży od pro­­du­­ce­n­ta oraz mo­­de­­lu. Pro­­du­­ce­n­ci chcąc zmi­­ni­­ma­­li­­zo­­wać roz­­mia­­ry sma­r­twa­t­cha oraz nie na­­ru­­szać zby­t­nio je­­go de­­si­­gnu po­­sta­­no­­wi­­li wpro­­wa­­dzić swo­­je wła­­sne sta­­cje do­­ku­­ją­­ce lub al­te­r­na­­ty­w­ne złą­­cza. Cię­ż­ko ra­­czej uświa­d­czyć mo­­de­­li po­­sia­­da­­ją­­cych sta­n­da­r­do­­we złą­­cze mi­­cro USB.

LG G Watch ładowarka

Przykładowa ładowarka zastosowana w modelu LG G Watch R. Obrazek pobrany z strony mashable.com

  •  Czy pod­czas bie­­ga­­nia mu­­szę po­­sia­­dać przy so­­bie smar­t­pho­­na, aby móc śle­­dzić swo­­je po­­stę­­py na En­do­­mo­n­do?

Wszy­st­ko za­­le­­ży od te­­go, czy da­­ny sma­r­twatch po­­sia­­da mo­­duł GPS. Je­­że­­li tak, to smart­pho­ne nie jest po­trzeb­ny – wy­­sta­r­czy da­­ne ze­bra­ne na smar­twat­chu zsy­n­ch­ro­­ni­­zo­­wać z En­do­mon­do, a wte­­dy zo­­sta­­ją prze­­sła­­ne na se­r­wer.

To by by­­ło na ty­­le dzi­­siaj, je­­że­­li ma­­cie je­sz­cze ja­­kieś py­­ta­­nie to pi­sz­cie na na­­szym pro­­fi­­lu na Fa­­ce­­bo­­o­ku. Po­­sta­­ram się od­po­­wie­­dzieć na wsze­l­kie kwe­­stie zwią­­za­­ne z sma­r­twa­t­cha­­mi.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na