Smartwatch Goc­le­ver Chro­nos Eco­

Goc­le­ver Chro­nos Eco­

Jeden z pierw­szych zegar­ków pol­skich firm.
Nie jest co prawda to autor­skie roz­wią­za­nie Pola­ków, lecz efekt koope­ra­cji z zegar­kiem WeLoop Tommy. Bate­ria w tym urzą­dze­niu potrafi wytrzy­mać o wiele dłu­żej niż inne prze­ciętne smar­twatche z tej półki ceno­wej. Co cie­kawe, pro­dukt nie posiada doty­ko­wego ekranu.

 

 

 

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.26” 144×168 (nie jest doty­kowy)
 • pro­ce­sor ARM Cor­tex-M0
 • Blu­eto­oth 4.0
 • bate­ria 110 mAh
 • wodosz­czel­ność do 5ATM
 • wymiary 45x35x11m­m
 • waga 36 g

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • pilot mp3
 • wyzwa­la­nie zdjęć zdal­nie­
 • kro­ko­mie­rz
 • moni­tor snu­
 • odbie­ra­nie połą­czeń (bez mozli­wo­sci kon­ty­nu­owa­nia jej z poziomu zegarka, nie posiada glo­snika i mikro­fonu)
  pra­cuje z sys­te­mem Android, cho­ciaz z iOS może dzia­łać z apli­ka­cją WeLo­op

Ce­na­:
Dostępny od 170 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na