Google wprowadza restrykcje na używanie Android Wear

Część no­wych smar­twat­chy już nie bę­dzie pra­co­wać na sys­te­mie An­dro­id. Za­stą­pić ma go An­dro­id We­ar, któ­ry we­dług za­ło­żeń ma być sys­te­mem znacz­nie spraw­niej­szym od smart­pho­no­we­go od­po­wied­ni­ka.

Android Wear

Żródło obrazka: developer.android.com

Wie­le osób za­rzu­ca An­dro­ido­wi „za­so­bo­żer­ność” oraz la­gi, jed­nak znacz­na ilość osób ko­rzy­sta z na­kła­dek gra­ficz­nych pro­du­cen­tów na­wet nie ma­jąc o tym po­ję­cia. Tak jest zwłasz­cza w przy­pad­ku Sam­sun­ga – na­wet fla­gow­ce nie­jed­no­krot­nie ła­pią „przy­cin­kę” przy co­dzien­nych czyn­no­ściach.

Go­ogle chciał­by za­bro­nić pro­du­cen­tom smar­twat­chy nadmier­nej in­ge­ren­cji w opro­gra­mo­wa­nie sprzę­tu, pra­gnąc, by pro­duk­ty by­ły w mia­rę moż­li­wo­ści jed­no­li­te. Jest to tak­że za­bieg ma­ją­cy na ce­lu spo­pu­la­ry­zo­wa­nie mar­ki. Ak­tu­al­nie wie­le osób nie wie o tym, że pod na­kład­ką gra­ficz­ną dzia­ła sys­tem z zie­lo­nym ro­bo­ci­kiem.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na