Google wprowadził kolejną aktualizację swojego systemu Android Wear

Android Wear update

Obrazek pobrany z warable.com

Sy­stem An­dro­id We­ar już na do­bre za­do­mo­wił się w świa­do­mo­ści lu­dzi za­zna­jo­mio­nych z no­win­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, a tym bar­dziej wśród czy­tel­ni­ków te­go blo­ga. Dopó­ki nie po­ja­wi się pierw­szy smar­twatch od Ap­ple moż­na uznać, że jest on naj­więk­szym gra­czem na ryn­ku. Ostatnie wyniki popularności pokazują, że nie za­mie­rza od­dać miej­sca kon­ku­ren­tom. Wi­dać to cho­ciaż­by po ostat­nich ak­tu­ali­za­cjach sys­te­mu. W naj­now­szej od­sło­nie bo­wiem bę­dzie­my mieć do czy­nie­nia mię­dzy in­ny­mi z no­wy­mi tar­cza­mi ze­gar­ka. Część bę­dzie płat­na, lecz więk­szość bę­dzie moż­na po­brać nie pła­cąc ani gro­sza.

Moto 360 plants zombies

Obrazek pobrany z strony android.com

 

Za­pew­ne wie­le osób stwier­dzi, że nie jest to zbyt im­po­nu­ją­cy do­da­tek. Nie za­po­mi­naj­my jednak, że smar­twatch to w za­sa­dzie urzą­dze­nie, któ­re zwykle bę­dzie ofe­ro­wać do­syć ogra­ni­czo­ną ilość funk­cji, będąc przy tym silnie eksponowany na zewnątrz. Da­je to znacz­nie więk­sze moż­li­wo­ści do­ty­czą­ce per­so­na­li­za­cji tar­czy ze­gar­ka, po­nie­waż mo­że­my za­mie­ścić w no­wej for­mie in­for­ma­cje do­ty­czą­ce na przy­kład po­go­dy. Są­dzę, że ta­kie po­su­nię­cia ma­ją­ce na ce­lu jak naj­moc­niejsze sper­so­na­li­zo­wa­nie smar­twatcha są jed­nym z głów­nych klu­czy do osią­gnię­cia suk­ce­su te­go ty­pu urzą­dzeń. I sądzę, że właśnie w tym kierunku podąży Apple. proponując własny model.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na