Groove – smartwatch dla ludzi aktywnych

Jak grzy­bów po desz­czu przy­by­wa spor­to­wych smar­twat­chy. Więk­szość zna­czą­cych firm po­ka­za­ło lub za­po­wie­dzia­ło spor­to­we ze­gar­ki. A po­nie­waż smar­twat­che nie są jesz­cze dzie­dzi­ną zmo­no­po­li­zo­wa­ną przez któ­re­go­kol­wiek z pro­du­cen­tów – mniej­sze fir­my rów­nież pró­bu­ją swo­ich sił. Nie za­po­mi­naj­my cho­ciaż­by o nie­zwy­kle po­pu­lar­nym Peb­ble.

Groove animation

obrazek z indiegogo.com

W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le mo­wa bę­dzie o cie­ka­wie za­po­wia­da­ją­cym się Gro­ove. To, czym mnie oso­bi­ście moc­no za­in­te­re­so­wał to wbu­do­wa­ny wskaź­nik ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. W prze­ci­wień­stwie do kon­ku­ren­cji, ofe­ro­wać ma nie tyl­ko ilość spa­lo­nych ka­lo­rii dzię­ki czuj­ni­kom ru­chu, lecz rów­nież bę­dzie nas informo­wał o ak­tu­al­nej pra­cy ser­ca czy też po­zio­mie stre­su. Na pod­sta­wie tych in­for­ma­cji bę­dzie­my wie­dzie­li czy wy­ko­nu­je­my od­po­wied­ni wy­si­łek fi­zycz­ny, nie ob­cią­ża­ją­cy nadmier­nie or­ga­ni­zmu. Tym sa­mym po­wi­nien po­móc w na­uce od­po­wied­nich za­cho­wań. Co wię­cej, za ak­tyw­ność bę­dzie­my na­gra­dza­ni punk­ta­mi, po­zwo­la­ją­cy­mi na przy­kład wes­przeć fun­da­cje cha­ry­ta­tyw­ne, od­blo­ko­wać no­we skór­ki czy też prze­czy­tać no­wą garść pro­fe­sjo­nal­nych po­rad. Wszel­kie in­for­ma­cje na te­mat ak­tyw­no­ści bę­dzie moż­na syn­ch­ro­ni­zo­wać z te­le­fo­na­mi pra­cu­ją­cy­mi pod sys­te­ma­mi iOS oraz An­dro­id.

Groove

obrazek z indiegogo.com

Prze­cho­dzi­my te­raz do czę­ści bar­dziej tech­nicz­nej. Jak moż­na wnio­sko­wać, w urzą­dze­niu tym nie za­brak­nie moż­li­wo­ści ty­po­wych dla „in­te­li­gent­nych ze­gar­ków”. Ozna­cza to moż­li­wość od­czy­ty­wa­nia in­for­ma­cji na te­mat po­łą­czeń, smsów czy też in­nych wia­do­mo­ści prze­sy­ła­nych przez in­ter­net. O no­wych in­for­ma­cjach po­wia­do­mi nas od­po­wied­nia bar­wa pa­ska. Z urzą­dze­nia moż­na sko­rzy­stać dwo­ja­ko: przy po­mo­cy ekra­nu do­ty­ko­we­go lub gło­so­wo. Ba­te­ria na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu po­win­na wy­trzy­mać do 5 dni.

Je­że­li za­in­te­re­so­wał Was ten mo­del to mo­że­cie wspo­móc twór­ców i za­mó­wić przed­pre­mie­ro­wo smar­twat­cha na ser­wi­sie in­die­go­go.com. Ce­na nie jest spe­cjal­nie wy­gó­ro­wa­na – wy­no­si za­le­d­wie 114$ z prze­sył­ką.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na