Guess Connect w odświeżonej wersji

Na ubie­gło­rocz­nych tar­gach elek­tro­niki CES 2015 ogło­szona została współ­praca pomię­dzy firmą Guess a Mar­tian. Druga z marek posia­dała dotych­czas w swo­jej ofer­cie zbli­żone, lecz o wiele droż­sze modele smart­ze­gar­ków. Na początku tego roku zapre­zen­to­wane zostały dwa nowe modele wspól­nie stwo­rzo­nego urzą­dze­nia Guess Connect.

Po­siada ono dwa roz­miary koper – więk­szy, o śred­nicy 45 mili­me­trów, stwo­rzony został z myślą o panach, nato­miast mniej­szy, mający śred­nicę 41 mili­me­trów, prze­zna­czony jest dla płci pięk­nej.

Smar­twatch posia­dała moduł Mar­tiana i jest kom­pa­ty­bilny z iPho­ne­’ami i smart­fo­nami Andro­ida.

Nie brak tu stan­dar­do­wych funk­cji takich, jak cho­ciażby wibra­cja po otrzy­ma­niu noty­fi­ka­cji. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość wybra­nia jej rodzaju, w zależ­no­ści od typu powia­do­mie­nia. Nie zabra­kło także moż­li­wo­ści dyk­to­wa­nia tre­ści oraz wyko­rzy­sty­wa­nia komend gło­so­wych.

Guess Connect

Ba­te­ria Guess Connect jest w sta­nie wytrzy­mać od 3 od 5 dni i można ją łado­wać poprzez mikro­port USB. Bate­ria ana­lo­go­wej czę­ści zegarka jest w sta­nie dzia­łać nato­miast nawet przez 2 lata.

Urzą­dze­nie ma poja­wić się na rynku w kwiet­niu, a jego pla­no­wana cena to 379 dola­rów.

Źró­dło: Wired.co.uk
Źró­dła obraz­ków: Wired.co.uk

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na