Honor Band A1 – fitness tracker z czujnikiem UV

Jedna z marek Xia­omi – Honor, zapro­po­no­wała w ostat­nim cza­sie nową wer­sję Band A1, będącą dru­gim po Honor Band Zero urzą­dze­niem prze­zna­czo­nym do moni­to­ro­wa­nia aktyw­no­ści fizycz­nej. W odróż­nie­niu od swo­jego poprzed­nika, Honor Band A1 pozba­wiony został ekranu.

Jest to stan­dar­dowy fit­ness trac­ker umoż­li­wia­jący wyko­ny­wa­nie cało­do­bo­wych pomia­rów takich, jak liczba wyko­na­nych kro­ków, spa­lo­nych kalo­rii czy poko­na­nego dystansu.

Xiaomi Honor Band A1

Na uwagę zasłu­guje tu design urzą­dze­nia oraz róż­nego rodzaju opcje per­so­na­li­za­cji. Do wyboru mamy sze­reg róż­nego rodzaju syli­ko­no­wych i skó­rza­nych opa­sek w roz­ma­itych wer­sjach cha­rak­te­ry­stycz­nych. Zamiast stan­dar­do­wego wyświe­tla­cza, do czy­nie­nia mamy tu z diodą LED oraz wibra­cjami.

Ho­nor Band A1 posiada wodosz­czel­ność na pozio­mie cer­ty­fi­katu IP57. Tym, co wyróż­nia ją jed­nak od innych, budże­to­wych fit­ness trac­kerów jest czuj­nik UV pozwa­la­jący na moni­to­ro­wa­nie czasu spę­dzo­nego na słońcu.

Opa­ska jest kom­pa­ty­bilna z sys­te­mem Android, a jej bate­ria działa na jed­nym łado­wa­niu przez około 28 dni.

Cena urzą­dze­nia, w zależ­no­ści od wybra­nego rodzaju paska, waha się od 15 do 30 dola­rów.

Źró­dło: Theverge.com
Źró­dła obraz­ków: Theverge.com, Wtvox.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na