HP i Titan pracują nad nowym smartwatchem

Nowa linia urzą­dzeń ubie­ral­nych zosta­nie zapro­jek­to­wana przez Titana, pią­tego co do wiel­ko­ści pro­du­centa zegar­ków na świe­cie, oraz HP – firmy, któ­rej nie trzeba przed­sta­wiać. Szy­kuje się łakomy kąsek dla fanów weara­bles.

„Jako marka sły­niemy z naszego desi­gnu, moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­nych, inno­wa­cji i jako­ści. Co wię­cej, dokła­damy wszel­kich sta­rań, by zado­wo­lić naszych klien­tów czymś nowym” – mówi S Ravi Kant, CEO firmy Titan.

Nie podano jesz­cze żad­nych infor­ma­cji na temat spe­cy­fi­ka­cji i designu pla­no­wa­nego urzą­dze­nia. Na chwilę obecną wszel­kie dywa­ga­cje krążą wokół tego, czy współ­praca pomię­dzy świa­to­wymi gigan­tami zaowo­cuje ana­lo­go­wym smar­twat­chem z cyfro­wym wyświe­tla­czem, czy raczej w cało­ści cyfro­wym zegar­kiem.

pic-collection-1

Współ­praca odbywa się w ramach pro­gramu „Engi­ne­ered by HP”. „Nasze firmy stwo­rzą nie­za­po­mniany duet, wspie­ra­jący sie­bie nawza­jem i sta­wia­jący czoła wyma­ga­niom dzi­siej­szych kon­su­men­tów” – dodaje Kant.

Szykuje się więc ciekawa propozycja dla miłośników technologii ubieralnej. Je­śli tylko pojawi się wię­cej infor­ma­cji na ten temat, bez­zwłocz­nie Was o tym poin­for­mu­jemy. Jesteście zaciekawieni tą współpracą?

Źródło: wareable.com

Źródła obrazków: hp.com, wikimedia.org

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na