HTC pokazało swoją opaskę sportową Grip

Już od pa­ru mie­się­cy ma­my za­po­wie­dzi HTC do­ty­czą­ce je­go wej­ścia na ry­nek smar­twat­chy. Smar­twat­cha z praw­dzi­we­go zda­rze­nia jesz­cze się nie do­cze­ka­li­śmy, za­miast te­go pro­du­cent po­sta­no­wił za­pre­zen­to­wać tro­chę in­ny pro­dukt.

HTC Grip

HTC Grip jest spor­to­wą opa­ską na rę­kę. Jest to do­syć po­pu­lar­ny już pro­dukt, któ­ry ma cał­kiem po­kaź­ną licz­bę przed­sta­wi­cie­li jak mię­dzy in­ny­mi Ni­ke Fu­elBand. Czym pro­dukt HTC bę­dzie się cha­rak­te­ry­zo­wać? Po­sia­dać ma 5 czuj­ni­ków ru­chu oraz GPS, któ­ry po­zwo­li nam zo­sta­wić te­le­fon w do­mu na czas wy­ko­ny­wa­nia ćwi­czeń. In­for­ma­cje po­ja­wiać się bę­dą na 1,8 ca­lo­wym ekra­nie PMOLED. Do­dat­ko­wo ca­łość ma być wo­do­od­por­na. Ba­te­ria ma osią­gać cał­kiem przy­zwo­ite wy­ni­ki: 5 go­dzin w przy­pad­ku włą­czo­ne­go mo­du­łu GPS lub 2,5 dnia w po­zo­sta­łych przy­pad­kach. Opa­ska po­wsta­ła we współ­pra­cy z Un­der Ar­mo­ur – wła­ści­cie­lem mię­dzy in­ny­mi En­do­mon­do.

htc grip

Band współ­pra­co­wać ma z te­le­fo­na­mi pra­cu­ją­cy­mi pod kon­tro­lą iOS oraz An­dro­ida, a ce­na wy­no­sić ma 199 do­la­rów. W skle­pach po­ja­wi się w trak­cie wio­sny.

Jest to bez wąt­pie­nia cie­ka­wy pro­dukt, jed­nak ce­na oraz spo­ra kon­ku­ren­cja mo­że spo­wo­do­wać trud­no­ści w osią­gnię­ciu ko­mer­cyj­ne­go suk­ce­su.

 

źródło: theverge

zdjęcie: androidandme.com

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na