Huawei podobno planuje stworzyć smartwatcha opartego na systemie Tizen

We­dług nowego raportu opu­bli­ko­wa­nego ostat­nio w dzien­niku z Korei Połu­dnio­wej, Huawei pra­cuje nad smartwatchem opar­tym na Tize­nie.

W odróż­nie­niu od więk­szo­ści innych dużych pro­du­cen­tów urzą­dzeń mobil­nych, Huawei w ciągu ostat­nich mie­sięcy nie był zbyt­nio aktywny w branży smart­ze­gar­ków. Ostat­nim pro­duk­tem Huawei tego rodzaju był Watch, który został wpro­wa­dzony pod koniec 2015. Od tam­tej pory nie sły­sze­li­śmy wiele o pla­nach kon­ty­nu­owa­nia przez firmę serii smar­twat­chy.

Choć Huawei ofi­cjal­nie nie zajął żad­nego sta­no­wi­ska w tej kwe­stii, to plotka sprzed kilku mie­sięcy głosi, jakoby jeden z pra­cow­ni­ków mana­ge­mentu stwier­dził, że firma czeka na poprawki wpro­wa­dzane przez pro­du­centa kom­po­nen­tów. W szcze­gól­no­ści, Huawei zale­żało na zmniej­sze­niu roz­mia­rów czę­ści oraz na zwięk­sze­niu wydaj­no­ści pro­ce­sora, zanim firma przy­stąpi do pro­jek­to­wa­nia nowego smar­twat­cha.

Je­śli ostat­nie donie­sie­nie opu­bli­ko­wane przez Joon­gAng Ilbo jest praw­dziwe, to ozna­cza, że Huawei współpra­cuje obec­nie z Sam­sun­giem przy two­rze­niu smar­twat­cha opar­tego na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym Tizen. Nowe urzą­dze­nie Huawei byłoby zatem pierw­szym, nie­wy­pro­du­ko­wa­nym przez Sam­sunga, smart­ze­gar­kiem dzia­ła­ją­cym na Tize­nie.

huawei tizenAu­to­rzy raportu twier­dzą także, że Huawei nie podoba się sta­no­wi­sko Google’a odno­śnie „zamknię­cia” Android Wear. W prze­ci­wień­stwie do smart­fo­nów i table­tów, Google ogra­ni­cza per­so­na­li­za­cję inter­fejsu użyt­kow­nika na urzą­dze­niach z Android Wear. Zau­ważmy jed­nak, że nie jest to pierw­sze donie­sie­nie jakoby Huawei miał szu­kać alter­na­tyw­nego roz­wią­za­nia w postaci Andro­ida. Kilka mie­sięcy temu, plotka gło­siła, że Huawei roz­waża stwo­rze­nie wła­snego sys­temu ope­ra­cyj­nego. To donie­sie­nie docze­kało się zaprze­cze­nia ze strony Huawei, ale jak wia­domo, nie ma dymu bez ognia.

Rzecz­nik firmy Sam­sung nie potwier­dził nowych infor­ma­cji, twier­dząc, że żaden ofi­cjalny wnio­sek odno­śnie współ­pracy nie został przez Huawei przed­sta­wiony. Bio­rąc jed­nak pod uwagę to, że Tizen jest pro­gra­mem open source, Huawei może z powo­dze­niem pra­co­wać na urzą­dze­niu Tizen bez ofi­cjal­nego udziału Sam­sunga, co w świe­tle tych infor­ma­cji wydaje się cał­kiem praw­do­po­dobne.

Źródło: phonearena.com
Źródło obrazków: huawei.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Małgorzata Kolan

Autor: Małgorzata Kolan

Entu­zjastka nowych tech­no­lo­gii i e-booków. Czyta tylko książki popu­lar­no­nau­kowe. Podłą­czona do sieci jak do kro­plówki. Uważa, że dzień bez kilku nowych fak­tów to dzień stra­cony.

Udostępnij na