Huawei to nie tylko Watch. Poznajcie TalkBand B2

Kil­ka dni te­mu pi­sa­łem o jed­nym z naj­cie­ka­wiej pre­zen­tu­ją­cych się smar­twat­chy na ryn­ku czy­li Hu­awei Watch. Tym pro­duk­tem pro­du­cent po­ka­zał, że je­śli chce – to mo­że przed­sta­wić do­bry pro­dukt z seg­men­tu pre­mium. Pod­czas te­gorocznych tar­gów MWC po­ka­zał jed­nak nie tyl­ko te­go smar­twat­cha, lecz rów­nież nie­zwy­kle cie­ka­wą opa­skę Tal­kBand B2.

SmartBand 2

Na­zwa tej opa­ski nie jest tyl­ko pu­stym slo­ga­nem re­kla­mo­wym, bo­wiem słu­ży ona rów­nież ja­ko słu­chaw­ka blu­eto­oth, któ­rą moż­na z ła­two­ścią wy­piąć z gu­mo­wej opa­ski. Tym sa­mym jest praw­do­po­dob­nie naj­ory­gi­nal­niej­szą opa­skę z tych ak­tu­al­nie do­stęp­nych. Po­zo­sta­łe do­dat­ki też pre­zen­tu­ją się nie naj­go­rzej.

Po­dob­nie jak w przy­pad­ku in­nych opa­sek, rów­nież i ta jest wo­do­od­por­na. Nie moż­na oczy­wi­ście też za­po­mnieć o funk­cji li­fe­log­gin­gu, któ­ry po­zwo­li nam mo­ni­to­ro­wać stan na­szych osią­gnięć spor­to­wych. In­for­ma­cje wy­świe­tla­ne bę­dą na 0,73 ca­lo­wym wy­świe­tla­czu PMOLED, któ­ry dzię­ki swej ener­go­osz­częd­no­ści po­zwo­li na 5 dni pra­cy. Na­to­miast mi­kro­fon po­zwo­li na 6 go­dzin roz­mów na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu.

Ce­na naj­tań­szej wer­sji pla­su­je się na po­zio­mie 169 Eu­ro, więc urzą­dze­nie do ta­nich nie na­le­ży, w prze­ci­wień­stwie do smart­pho­nów te­go pro­du­cen­ta.

Żródło: techradar

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na