Inteligentne zegarki dla sportowców

Ten ar­ty­kuł po­wi­nien za­in­te­re­so­wać pa­sjo­na­tów ta­kich pro­gra­mów jak En­do­mon­do, któ­rzy pra­gną spraw­dzać sta­ty­sty­ki swo­jej ak­tyw­no­ści. Ta­kie apli­ka­cje cie­szą się cał­kiem spo­rą ilo­ścią po­brań, po­sta­ram się więc przed­sta­wić coś, co jest cie­ka­wym uzu­peł­nie­niem.

Z pew­no­ścią wie­le osób uży­wa­ją­cych apli­ka­cji spor­to­wych ma do­syć no­sze­nia ze so­bą nie­wy­god­nych te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych pod­czas tre­nin­gów. Z po­mo­cą wte­dy przy­cho­dzą na­sze ulu­bio­ne smar­twat­che. :) Jed­nak nie każ­dy mo­del za­pew­nia nam moż­li­wość po­zo­sta­wie­nia w do­mu te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go. Za­ist­nia­ła ko­niecz­ność pro­jek­tów spor­to­wych smar­twat­chy. Dzi­siaj skon­cen­tru­je­my się na su­biek­tyw­nym przed­sta­wie­niu naj­cie­kaw­szych mo­deli in­te­li­gent­nych urzą­dzeń dla spor­tow­ców.

Ni­ke Fu­el­band –

ide­al­ny smar­twatch dla spor­tow­ców (a ra­czej opa­ska;))

nike fuelband - smartwatch dla sportowców

źródło obrazka: news.cnet.com

Rzu­ca się w oczy bar­dzo cie­ka­wy de­sign. Nie jest to urzą­dze­nie, któ­re od­py­cha od sie­bie swo­ją bry­ło­wa­to­ścią, jak kla­sycz­ne smar­twat­che (a szcze­gól­nie Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar). Co wię­cej, je­stem w sta­nie po­ku­sić się o stwier­dze­nie, że jest to urzą­dze­nie, któ­re po pro­stu chcia­ło­by się za­ło­żyć na rę­kę.

Co jest jed­nak je­go głów­ną si­łą?

Punk­ty Ni­ke Fu­el. Ma­ją one za za­da­nie w po­sta­ci punk­to­wej po­ka­zać nam, ile dzi­siaj się ru­sza­li­śmy. Dzię­ki nim wie­my, czy w da­nym dniu do­ko­na­li­śmy pro­gre­su pod wzglę­dem na­szej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Sy­stem punk­to­wy jest bar­dzo sku­tecz­ny. Mo­ty­wu­je nas cho­ciaż­by do te­go, aby np. część dro­gi do pra­cy po­ko­nać pie­szo lub przejść się dłuż­szą dro­gą. Co wię­cej, mo­że­my usta­lać ce­le na da­ny dzień – wów­czas urzą­dze­nie prze­ka­zu­je nam in­for­ma­cje, ile nam jesz­cze do te­go ce­lu bra­ku­je. Czy to już ko­niec? Oczy­wi­ście, że nie. 😉 W przy­pad­ku nie od­no­to­wa­nia żad­nej więk­szej ak­tyw­no­ści, ze­ga­rek sta­ra się zmo­ty­wo­wać do jej zwięk­sze­nia. Przy oka­zji, na­wet zmy­wa­nie na­czyń li­czo­ne jest ja­ko ak­tyw­ność (przy naj­now­szej od­sło­nie jed­nak już jest go­rzej punk­to­wa­ne). Brz­mi faj­nie? I tak jest. Co praw­da zwo­len­ni­cy An­dro­idów i in­nych ge­eko­wych ga­dże­tów mo­gą czuć się za­wie­dze­ni bra­kiem zna­ne­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, wy­daj­ne­go pro­ce­so­ra itd. Z ko­lei dla wszyst­kich tych, któ­rzy pra­gną po­pra­wić swo­ją kon­dy­cję fi­zycz­ną i któ­rym zdro­wie nie jest obo­jęt­ne – bę­dzie to urzą­dze­nie ide­al­ne. Nie­ste­ty, głów­nym mi­nu­sem jest fakt, że współ­pra­cu­je ak­tu­al­nie je­dy­nie z iPho­ne’ami. Na­wet gdy­by pro­du­cent zde­cy­do­wał się na dys­try­bu­cję w na­szym kra­ju – nie spo­dzie­wam się wiel­kiej po­pu­lar­no­ści.

Adi­das mi­Co­ach Smart Run – ma­rze­nie bie­ga­cza

Adidas miCoach Smart Run

Jak wi­dać na za­łą­czo­nym obraz­ku, te­mu mo­de­lo­wi już zde­cy­do­wa­nie bli­żej wy­glą­dem do po­pu­lar­nych mo­de­li smar­twat­chy. Jed­nak jest to zu­peł­nie in­ny wy­na­la­zek w sto­sun­ku do tych, któ­re moż­na zna­leźć w skle­pach elek­tro­nicz­nych.

Po pierw­sze jak sa­ma na­zwa wska­zu­je, jest to sprzęt de­dy­ko­wa­ny bie­ga­czom. Czy­li nie bie­gasz – mo­żesz skoń­czyć czy­tać ten ar­ty­kuł. Do na­stęp­ne­go! 😉

.

.

.

No, a te­raz do ca­łej resz­ty: cie­szę się, że dba­cie o kon­dy­cję. My­ślę, że po­ni­żej przed­sta­wio­ny smar­twatch bę­dzie czymś, cze­go szu­ka­li­ście. :)

Po pierwsze posiada wszystko, czego ludzie zazwyczaj poszukują w takich wynalazkach:

  • pulsometr,
  • GPS,
  • odtwarzacz mp3.

Pro­gra­my dla bie­ga­czy są pre­de­fi­nio­wa­ne w za­leż­no­ści od te­go, czy je­ste­śmy ma­ra­toń­czy­ka­mi czy za­mie­rza­my bie­gać in­ter­wa­ły. W dru­gim wy­pad­ku war­tym od­no­to­wa­nia jest fakt, że w za­leż­no­ści od na­sze­go tem­pa­/tęt­na sły­szy­my od­po­wied­nie sy­gna­ły, da­ją­ce nam znać, ja­kim tem­pem po­win­ni­śmy się prze­miesz­czać. Ca­łość pra­cu­je na sys­te­mie An­dro­id w wer­sji 4.1.2. Do­dat­ko­wo po­sia­da złą­cze Blu­eto­oth oraz mo­duł Wi-Fi, dzię­ki któ­rym moż­na spraw­nie prze­sy­łać in­for­ma­cje na ze­ga­rek i też je z nie­go zgry­wać.

Jak wi­dać, roz­wój ze­gar­ków w dzie­dzi­nie spor­tu ma się znacz­nie le­piej. Mo­że tą dro­ga po­win­ni po­dą­żać twór­cy smar­twat­chy, do­pó­ki jesz­cze nie ma ba­te­rii na ty­le do­brych, aby móc so­bie za­pew­nić dzia­ła­nie ze­gar­ka bez obaw, że ten się roz­ła­du­je. W przy­pad­ku fir­my Ni­ke ze­ga­rek zo­stał od­chu­dzo­ny w ja­kie­kol­wiek wy­so­ko­wy­daj­ne wy­świe­tla­cze – moż­na go no­sić spo­koj­nie ca­ły dzień. Ze­ga­rek Adi­da­sa jest za to prze­zna­czo­ny głów­nie do bie­ga­nia, a ba­te­ria spo­koj­nie star­czy na­wet na mor­der­czy ma­ra­ton. Dla­te­go je­że­li ktoś już te­raz chce mieć in­te­li­gent­ny ze­ga­rek to są­dzę, że naj­lep­szy bę­dzie smar­twatch dla spor­tow­ców. A przy oka­zji mo­że znaj­dzie się do­dat­ko­wa mo­ty­wa­cja do ćwi­czeń… :)

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na