Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?

Kilka dni temu pisa­li­śmy o ankie­cie, według któ­rej 40% nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków Apple Wat­cha zade­kla­ro­wała chęć kupie­nia kolej­nej wer­sji. Dziś może­cie prze­czy­tać o kolej­nym bada­niu. „Wri­stly Insi­de­r’s Report #30” dokład­nie prze­ana­li­zo­wał inte­rak­cje użyt­kow­nika ze smar­twat­chami od Apple i jej czę­sto­tli­wość.

We­dług raportu Wri­stly użyt­kow­nicy Apple Watch spraw­dzają swoje smar­twat­che śred­nio od 60 do 80 razy na dzień. Więk­szość z nich (38% bada­nych) robi to od 2 do 3 razy na godzinę. Od 4 do 5 razy spraw­dza swoje urzą­dze­nia nieco mniej, bo 28% użyt­kow­ni­ków, zaś kolejno 13% i 6% bada­nych robi to od 6 i 7 do 8 i 9 razy. 8% zade­kla­ro­wało, że wyko­nują tę czyn­ność ponad dzie­sięć razy.

0-i_qi3L4Aa3QiTMNa-

Naj­częst­szą inte­rak­cją użyt­kow­nika i urzą­dze­nia jest spraw­dzanie godziny – według badań pro­fe­sora Bar­ry­’ego Browna z Uni­wer­sy­tetu w Sztok­hol­mie sta­nowi to połowę wszyst­kich inte­rak­cji. 59% zbada­nych osób zade­kla­ro­wało, że robi to kilka razy na godzinę, a z kolei zale­d­wie 6% użyt­kow­ni­ków odpo­wiada na wia­do­mo­ści z poziomu smar­twat­cha.

Ra­port roz­bu­dził obawy Apple i pozo­sta­łych dewe­lo­pe­rów tech­no­lo­gii ubie­ral­nej, ponie­waż mówi, że bar­dzo mało użyt­kow­ni­ków testuje dodat­kowe funk­cje i apli­ka­cje, takie jak Time Tra­vel czy Siri. Warto pod­kre­ślić, że aż 80% bada­nych wła­ści­cieli Apple Wat­cha nie używa innych apli­ka­cji na co dzień, 32% zade­kla­ro­wało, że korzy­stają z apli­ka­cji każ­dego dnia. Dla 42% bada­nych osób ważne są apli­ka­cje fit­ness oraz infor­mu­jące o sta­nie zdro­wia.

Z raportu wynika, że dewe­lo­pe­rzy tech­no­lo­gii weara­bles nie muszą tru­dzić się w wymy­śla­niu kolej­nych funk­cji swo­ich dzieł – dla użyt­kow­ni­ków i tak naj­waż­niej­sze będzie jedy­nie spraw­dzanie godziny. Czy nie wystar­czyłby zatem zwy­kły zega­rek?

Źródło: wareable.com

Źródła obrazków: medium.com, forbes.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na