Jak zrobić ze zwykłego zegarka smartwatcha?

In­te­li­gent­ne ze­gar­ki ma­ją to do sie­bie, że ich przy­szłość za­pew­ne bę­dzie wy­glą­dać tak, jak w przy­pad­ku te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych. Za­ku­pi­my no­we urzą­dze­nie, któ­re na­stęp­nie już za 2–3 la­ta bę­dzie uwa­ża­ne za prze­sta­rza­łe. Spra­wa ma sie ina­czej w przy­pad­ku kla­sycz­nych ze­gar­ków. Je­że­li jest od­po­wied­nio do­brej ja­ko­ści – mo­że nam słu­żyć na­wet dzie­siąt­ki lat. Co zro­bić je­że­li je­ste­śmy przy­wią­za­ni do ak­tu­al­nie po­sia­da­ne­go ze­gar­ka, nie za­mie­rza­my z nie­go re­zy­gno­wać, a jed­no­cze­śnie chce­my sko­rzy­stać z te­go co pre­zen­tu­ją smar­twat­che?

Kickstarter jak zawsze nie zawodzi i prezentuje Glance

Na to py­ta­nie po­sta­no­wi­li nam od­po­wie­dzieć po­my­sło­daw­cy cie­ka­we­go urzą­dze­nia, któ­re nie­daw­no po­ja­wi­ło się na kick­star­te­rze. Dzię­ki nie­mu każ­dy tra­dy­cyj­ny ze­ga­rek na rę­kę bę­dzie ofe­ro­wać to, co smar­twat­che. Wszyst­ko to dzię­ki ma­łe­mu do­dat­ko­wi, umiesz­cza­ne­mu pod pa­skiem.

Glance

Obrazek z kickstarter.com

Za­da­nia, ja­kie bę­dzie wy­ko­ny­wać bar­dzo przy­po­mi­na­ją smar­twat­cha. Pod­sta­wo­wa uży­tecz­ność – in­for­ma­cja, kto dzwo­nił lub pi­sał do nas – wzbo­ga­co­na bę­dzie dźwię­ka­mi oraz wi­bra­cja­mi. Do­dat­ko­wo po­zwo­li na pod­sta­wo­wą kon­tro­lę nad od­twa­rza­niem mul­ti­me­diów w te­le­wi­zo­rze oraz kon­tro­lę mysz­ki w kom­pu­te­rze dzię­ki sen­so­rom 3D. Wszyst­kie in­for­ma­cje bę­dą pre­zen­to­wa­ne na wy­świe­tla­czu OLED.

Glance mouse

Obrazek z kickstarter.com

Po­sia­dać bę­dzie tak­że nie­zwy­kle po­pu­lar­ny ostat­nio mo­ni­tor ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Po­in­for­mu­je nas czy za du­żo sie­dzi­my, od­po­wied­nio du­żo bie­ga­my czy też je­ździ­my na ro­we­rze. Oczy­wi­ście ca­łość bę­dzie za­mknię­ta w wo­do­od­por­nej obu­do­wie w 3 roz­mia­rach.

Du­żym plu­sem jest in­for­ma­cja, że ma wy­trzy­my­wać oko­ło ty­go­dnia na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu. Do ob­słu­gi bę­dą wy­ma­ga­ne smart­pho­ny z sys­te­ma­mi An­dro­id oraz iOS. W przy­pad­ku, gdy pro­jekt znaj­dzie du­że po­par­cie po­ja­wią się rów­nież wer­sje dla Win­dows Pho­ne’a oraz Black­ber­ry.

Glance app

Obrazek z kickstarter.com

Po­nie­waż Glan­ce jest jesz­cze w fa­zie fun­do­wa­nia na kick­star­te­rze – nie wia­do­mo, czy w ogó­le uj­rzy świa­tło dzien­ne. Tu­taj znaj­dzie­cie link do stro­ny, na któ­rej mo­że­cie wes­przeć ten pro­jekt

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na