Jeszcze zegarek czy już telefon?

Smar­twatch ZePhone łączy w sobie funk­cjo­nal­ność tele­fonu komór­ko­wego z prze­no­śnym naręcz­nym zegar­kiem. Moż­li­wość pracy w 3G oraz moduł GPS powo­dują, że może stać się on sku­tecz­nym zamien­ni­kiem dla smart­fona.

Oczy­wi­ście nikt nie wyobraża sobie takiej zamiany na stałe. Obec­nie nawet naj­lep­szy smar­twatch nie zastąpi w pełni dobrze nam zna­nego smart­fona. Sytu­acja zmie­nia się jed­nak kiedy jedziemy na rowe­rze lub po pro­stu jeste­śmy w pośpie­chu. W takich sytu­acjach sprzęt weara­ble pra­cu­jący w 3G może oka­zać się bar­dzo przy­datny.

ZePhone-Titanium

Główną zaletą ZePhone jest moż­li­wość pro­wa­dze­nia roz­mów tele­fo­nicz­nych bez koniecz­no­ści wyj­mo­wa­nia tele­fonu z kie­szeni czy dna torebki. Powo­duje to, że we wspo­mnia­nych wcze­śniej sytu­acjach wygod­niej i szyb­ciej będzie ode­brać tele­fon lub maila na smar­twatchu. Jest to moż­liwe dzięki doty­ko­wemu, kolo­ro­wemu ekra­nowi 1,65-cala o roz­dziel­czo­ści 240 x 320 pik­seli.

ZePhone-RoseGold

 

Smar­twatch od MyKro­noz to także cie­kawe roz­wią­za­nie pod­czas dłu­gich spa­ce­rów, na które nie musimy już zabie­rać tele­fonu. Co istotne, smar­twatch wypo­sa­żony jest w moduł GPS wraz z usługą loka­li­za­cji apli­ka­cji Mapy. Pozwoli to odna­leźć odpo­wied­nią ulicę w mie­ście, a także pomoże w sytu­acji gdy zgu­bimy orien­ta­cję w tere­nie.

ZePhone-RoseGold-Profil

ZePhone działa, w odróż­nie­niu od więk­szo­ści tego typu sprzę­tów, na sys­te­mie Android 4.2 Jelly Bean, co powo­duje, że można w pełni wyko­rzy­stać moż­li­wo­ści zegarka. Za sprawą sklepu Google Play ist­nieje moż­li­wość pobie­ra­nia swo­ich ulu­bio­nych gier i apli­ka­cji, a połą­cze­nie 3G oraz Wi-Fi umoż­li­wiają stały dostęp do Inter­netu. Bar­dzo przy­datna oka­zać się może funk­cja stwo­rze­nia mobil­nego hot­spota. Oczy­wi­ście, posiada on także funk­cje zwy­kłego smar­twatcha – kro­ko­mierz, licz­nik kalo­rii, przy­po­mnie­nia oraz wyzna­cza­nie celów.

Cena deta­liczna pro­duktu wynosi 969 zł.

Dane tech­niczne:

 • System: Android 4.2 Jelly Bean
 • Wyświe­tlacz: pojem­no­ściowy ekran doty­kowy 1,65”, roz­dziel­czość 320 × 240 px (242 ppi)
 • 2G/3G
 • Pro­ce­sor: MTK MT6572, Dual Core, 1 GHz
 • Pamięć RAM: 512 MB
 • Pamięć ROM: 2.35 GB
 • Łączność; Blu­eto­oth 4.0, Wi-Fi 802.11 b / g / n
 • GPS
 • Rodzaj bate­rii: litowo-jonowa 500 mAh
 • Czas roz­mów: 3 godz.
 • Czas czu­wa­nia: 3 dni
 • Czas łado­wa­nia: 1 godz.
 • Czuj­nik: akce­le­ro­metr 6-osiowy
 • Tem­pe­ra­tura pracy: od -10°C do 60°C
 • Pamięć wewnętrzna: 2,35 GB
 • Wymiary: 12,8 x 6,5 x 9,8 cm
 • Waga: 63 g

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na