Kolejne plotki na temat smartwatchy Samsunga, tym razem z PayPalem

To, że śred­nio raz na mie­siąc po­ja­wia­ją się ko­lej­ne plot­ki na te­mat no­wych smar­twat­chy Sam­sun­ga ni­ko­go już nie po­win­no dzi­wić. Zresz­tą nie bez po­wo­du. Jest on ak­tu­al­nie naj­ak­tyw­niej­szym pro­du­cen­tem smar­twat­chy na świe­cie. Wi­dać, że za­mie­rza być li­de­rem, tak sa­mo jak w przy­pad­ku smart­pho­nów.

Samsung Gear S

Samsung Gear S – obrazek pobrany z mashable.com

Dzi­siej­szy news do­ty­czy smart­pho­na, któ­re­go pre­mie­ra ma mieć miej­sce do­pie­ro pod­czas naj­bliż­sze­go MWC czy­li w mar­cu przy­szłe­go ro­ku. W su­mie plot­ki nie po­win­ny dzi­wić uwzględ­nia­jąc pre­zen­ta­cję zbli­ża­ją­ce­go się smar­twat­cha naj­więk­sze­go kon­ku­ren­ta Sam­sun­ga – Ap­ple.

Nie wspo­mi­na­łem o tym w new­sie do­ty­czą­cym Ap­ple Wat­cha z te­go wzglę­du, że Pol­ska jest wy­klu­czo­na z moż­li­wo­ści uży­wa­nia tej funk­cji, ale w USA każ­dy po­sia­dacz smar­twat­cha z ja­błusz­kiem bę­dzie po­sia­dał moż­li­wość do­ko­ny­wa­nia płat­no­ści mo­bil­nych Ap­ple Pay. Jak wia­do­mo, Sam­sung nie lu­bi być pod ja­kim­kol­wiek wzglę­dem do ty­łu wzglę­dem swo­je­go kon­ku­ren­ta, dlate­go też po­ja­wi­ły się wie­ści, że w przy­szło­rocz­nych smar­twat­chach od te­go pro­du­cen­ta uświad­czy­my tak­że tej moż­li­wo­ści. Od­bę­dzie się to jed­nak na znacz­nie więk­szą ska­lę po­nie­waż współ­pra­co­wać ma z Pay­Pa­lem i obej­mo­wać po­nad 50 państw – mo­że­my więc li­czyć na to, że tak­że i w Pol­sce.

Wieść jest nie­wąt­pli­wie cie­ka­wa i z pew­no­ścią by­ło­by to du­żym udo­god­nie­niem płat­no­ści. Je­że­li ta me­to­da płat­no­ści spraw­dzi­ła by się i nie by­ło by trud­no­ści z wy­ko­ny­wa­niem ich w skle­pach to wró­żę du­ży suk­ces. Bę­dzie to nie­wąt­pli­wie ol­brzy­mi plus, któ­ry na­kło­ni ko­lej­ne oso­by do za­ku­pie­nia smar­twat­cha.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na