Kolejne przecieki na temat smartwatcha od Microsoftu.

Ja­kiś czas te­mu pi­sa­łem na te­mat wy­cie­ku do­ty­czą­ce­go smar­twat­cha od Mi­cro­so­ftu. Cał­kiem nie­daw­no po­ja­wi­ły się ko­lej­ne in­for­ma­cje na te­mat in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka od te­go pro­du­cen­ta.

Microsoft smartwatch

Żródło obrazka : digitaltends.com

Z ostat­nich prze­cie­ków moż­na do­wie­dzieć się, że za je­go pro­jekt od­po­wia­da­ją twór­cy Kin­nec­ta. We­dług do­nie­sień, ba­te­ria po­win­na star­czyć na co naj­mniej 2 dni nie­prze­rwa­nej pra­cy. Ze­ga­rek ca­ły czas ma kon­tro­lo­wać na­sze tęt­no i prze­sy­łać in­for­ma­cje na smart­pho­na. Aby za­cho­wać pry­wat­ność, ekran ma się znaj­do­wać po we­wnętrz­nej stro­nie nad­garst­ka.

Z pew­no­ścią du­żym plu­sem, któ­ry mo­że prze­ło­żyć się na zwięk­sze­nie suk­ce­su ko­mer­cyj­ne­go jest fakt, że ma współ­pra­co­wać z róż­ny­mi sys­te­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi.

Pre­mie­ra ma na­stą­pić nie­dłu­go, bo już w naj­bliż­sze wa­ka­cje. Co z po­wyż­szych prze­cie­ków jest praw­dą i czy smar­twatch fak­tycz­nie oka­że się suk­ce­sem sprze­da­żo­wym prze­ko­na­my się w cią­gu naj­bliż­szych 3 mie­się­cy.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na