Kolejne wieści z targów CES 2014

W trak­cie tr­wa­ją­cych ak­tu­al­nie tar­gów CES 2014 mie­li­śmy oka­zję uj­rzeć wie­le cie­ka­wych urzą­dzeń, któ­re ma­ją lub nie­dłu­go bę­dą mieć swo­ją pre­mie­rę. Dzi­siaj bę­dzie pa­rę in­for­ma­cji na te­mat no­we­go smar­twat­cha od fir­my In­tel oraz ta­nie­go urzą­dze­niu od Ar­chos.

Intel prezentuje prototyp swojego smartwatcha podczas targów CES

Intel Smartwatch

Źródło obrazka: engadget.com

W cza­sie te­gorocznych tar­gów wie­le głów by­ło zwró­co­nych w stro­nę sta­no­wisk In­te­la, po­nie­waż wy­raź­nie wi­dać, że za­mie­rza wpro­wa­dzić na ry­nek wie­le cie­ka­wych rze­czy. W tym ro­ku fir­ma po­sta­wi­ła na mi­nia­tu­ry­za­cję. Do­tych­cza­so­we je­go osią­gnię­cia nie by­ły zbyt zna­czą­ce, przez co w naj­po­pu­lar­niej­szych smar­tho­nach nie uświad­czy­my pro­ce­so­rów mar­ki In­tel, tyl­ko na przy­kład Qu­al­comm. To ma się jed­nak zmie­nić w tym ro­ku i na­stęp­nych la­tach. To, co po­ka­za­no na tar­gach jest za­po­wie­dzią cie­ka­wej przy­szło­ści. Po­za in­te­li­gent­ny­mi ubra­nia­mi za­pre­zen­to­wa­no mię­dzy in­ny­mi smar­twat­cha. Co o nim jak na ra­zie wie­my? Prze­de wszyst­kim ce­lem In­te­la by­ło wy­pusz­cze­nie urzą­dze­nia nie po­trze­bu­ją­ce­go te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go do ko­mu­ni­ka­cji ze świa­tem ze­wnętrz­nym. Do­dat­ko­wo ma po­sia­dać funk­cję geo­lo­ka­li­za­cji, któ­ra ma za za­da­nie wy­świe­tlać od­po­wied­nie in­for­ma­cje za­leż­nie od te­go gdzie się znaj­du­je­my.

Tani smartwatch od Archos

Pod­czas te­go­rocz­nych tar­gów zo­stał za­pre­zen­to­wa­ny rów­nież smar­twatch mar­ki Ar­chos. Czym on bę­dzie się cha­rak­te­ry­zo­wał? Tak jak wi­dać w ty­tu­le: ce­ną :) Ma oscy­lo­wać w re­jo­nach 80 do­la­rów, co jak na smar­twat­che jest ce­ną niesa­mowicie atrak­cyj­ną. Pro­du­cent za­pew­nia, że za­ku­pu­jąc go otrzy­ma­my urzą­dze­nie, któ­re bę­dzie dzia­łać tak sa­mo jak więk­szość po­pu­lar­nych smar­twat­chy. Do­dat­ko­wo je­go plu­sem ma być wspar­cie dla sys­te­mów An­dro­id oraz iOS.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na