Kolejny elegancki smartwatch – tym razem od Huawei

Mar­ka Hu­awei jest cał­kiem no­wą fir­mą, je­że­li chodzi o ry­nek na terenie Pol­ski. Na świe­cie jed­nak jest jed­nym z wio­dą­cych pro­du­centów smart­pho­nów. W ran­kin­gach za ze­szły rok pre­zen­tu­je się na bar­dzo do­brym trze­cim miej­scu, ustę­pu­jąc je­dy­nie Sam­sun­go­wi oraz Ap­ple, a nie wy­glą­da na to, aby ich tem­po roz­wo­ju mia­ło zma­leć. Te­raz pro­du­cent ten wkra­cza na bły­ska­wicz­nie roz­wi­ja­ją­cy się ry­nek smar­twat­chy i trze­ba przy­znać, że do­ko­nu­je te­go z roz­ma­chem.

 

 

Hu­awei Watch jest już na pierw­szy rzut oka pro­duk­tem kla­sy pre­mium. Je­go nie­wąt­pli­wym atu­tem jest wy­gląd, któ­ry sta­wia go na rów­ni z nie­daw­no pre­zen­to­wa­nym smar­twat­chem LG Watch Ur­ba­ne. Jak w przy­pad­ku więk­szo­ści to­po­wych smar­twat­chy po­sia­da on okrą­głą tar­czę. Ekran ze­gar­ka jest chro­nio­ny przez sza­fi­ro­we szkło, obu­do­wa ze­gar­ka jest z me­ta­lu z do­łą­czo­ną ko­ron­ką. Do­dat­ko­wo wy­mie­nial­ne pa­ski, a w ze­sta­wie ma­my stan­dar­do­wo me­ta­lo­wą bran­so­le­tę lub skó­rza­ny pa­sek. 1,4 ca­lo­wy ekran Amo­led po­zwo­li na czy­tel­ne wy­świe­tla­nie po­wia­do­mień. Moż­li­we bę­dzie usta­wie­nie jed­ne­go z 40 róż­nych mo­ty­wów.

Pa­ra­me­try tech­nicz­ne też bę­dą na­le­żeć do czo­łów­ki. Pro­ce­sor Snap­dra­gon 400 o tak­to­wa­niu 1,2 GHz, 512 MB pa­mię­ci RAM oraz 4 GB pa­mię­ci na da­ne. Nie za­brak­nie czuj­ni­ków ru­chu, pul­so­me­tru, a na­wet ba­ro­me­tru. Oprócz do­ty­ko­we­go ekra­nu, ko­ron­ki, do ste­ro­wa­nia ze­gar­ka mo­że­my uży­wać wła­sne­go gło­su dzię­ki wbu­do­wa­ne­mu mi­kro­fo­no­wi. Ca­łość pra­co­wać ma na sys­te­mie An­dro­id We­ar.

 

huawei watch czarny

 

Ce­na wer­sji pod­sta­wo­wej wy­no­sić ma 169 eu­ro, cena pre­mium: 199 Eu­ro. Pro­du­cent w pierw­szej ko­lej­no­ści wpro­wa­dzi go do sprze­da­ży w 20 pań­stwach, wśród któ­rych nie ma nie­ste­ty Pol­ski.

Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ten smar­twatch to pó­ki co pro­dukt ro­ku. Oby tyl­ko ba­te­ria wy­trzy­my­wa­ła roz­sąd­ny czas.

Żró­dło: ma­sha­ble, an­dro­id­po­li­ce

Obraz­ki wy­ko­rzy­sta­ne z: stro­na pro­du­cen­ta, film pro­mo­cyj­ny

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na