Kolejny koncept iWatcha

iWatch koncept

Jak wia­do­mo, o iWat­chu jesz­cze nic nie wia­do­mo. W związ­ku z tym dzi­siaj za­pre­zen­tu­ję cie­ka­wy kon­cept au­tor­stwa jed­ne­go z blog­ge­rów: Tod­da Ha­mil­to­na. Jest on o ty­le in­te­re­su­ją­cy, że wło­żył w je­go re­ali­za­cję spo­ro pra­cy. Pierw­sze, co rzu­ca się w oczy to ekran na wą­skiej opa­sce po­dob­nej do po­pu­lar­ne­go Ni­ke Fu­el­band. W prze­ci­wień­stwie do opa­ski spor­to­wej obraz jest przed­sta­wio­ny pio­no­wo. Za­pre­zen­to­wa­na zo­sta­ła ob­słu­ga in­ter­fej­su oraz naj­waż­niej­sze funk­cje, ja­kie przy­pusz­czal­nie mo­gły­by się po­ja­wić.

Nie po­zo­sta­je mi nic wię­cej, jak tyl­ko za­pro­sić do oglą­da­nia!

 

Więcej informacji na stronie autora: http://toddham.com/blog/iwatch-concept/

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na