Kolejny smartwatch Sony z e-papierem?

W ostat­nich ty­go­dniach mie­li­śmy do czy­nie­nia z cał­kiem du­żym wy­sy­pem smar­twat­chy róż­nych pro­du­cen­tów. Mię­dzy in­ny­mi So­ny po­ka­za­ło ko­lej­ną od­sło­nę swo­je­go modelu So­ny Smar­twatch 3. Teraz kolejny raz planuje coś nowego.

Swe­go cza­su wspo­mi­na­łem o uda­nym Peb­ble Smar­twatch. Ze­ga­rek ten na­dal ma cał­kiem spo­rą po­pu­lar­ność. Zaw­dzię­cza ją mię­dzy in­ny­mi do­brej ce­nie oraz sto­sun­ko­wo do­bremu cza­sowi ży­cia na ba­te­rii. Kolejny czynnik to e-pa­pie­r słu­żą­cy ja­ko ekran smar­twat­cha. Dla­cze­go tu­taj o tym pi­szę?

e-ink smartwatch

Obrazek pobrany z engadget.com. Nie przedstawia nowego smartwatcha Sony ;)

Jak wi­dać w ty­tu­le te­go artykułu, nie­daw­no po­ja­wi­ły się prze­cie­ki na te­mat ko­lej­ne­go smar­twat­cha Sony wła­śnie z elek­tro­nicz­nym pa­pie­rem słu­żą­cym za ekran. Ma być z niego wykonany rów­nież pa­sek. Ze­ga­rek ten po­ja­wić się ma w 2015 ro­ku.

Nie­ste­ty nie wia­do­mo nic wię­cej na te­mat no­we­go smar­twat­cha. Myślę jednak, że ta­kie po­su­nię­cie pro­du­cen­ta na pew­no wy­róż­ni go spo­śród kon­ku­ren­cji. Czy za­pew­ni mu suk­ces – te­go nie wia­do­mo. Po­przed­nie smar­twat­che Sony nie osią­gnę­ły du­żej po­pu­lar­no­ści mi­mo zni­ko­mej wów­czas ak­tyw­no­ści kon­ku­ren­cji, a naj­now­szy mo­del wręcz za­to­nął po­śród ogro­mu pro­duk­tów na rynku. Naj­now­sze wie­ści na te­mat Sony su­ge­ru­ją jednak, że nie za­mie­rza próż­no­wać i za­cznie dzia­łać agre­syw­niej na ryn­ku. Je­że­li smar­twatch ten bę­dzie do­bry oraz w atrak­cyj­nej ce­nie to ży­czę im z ca­łe­go ser­ca powodzenia.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na