Kolorowy smartwatch od Goclever

Fir­ma Gocle­ver w ostat­nich mie­sią­cach bar­dzo ak­tyw­nie pod­cho­dzi do te­ma­tu smar­twat­chy. Nic zresz­tą dziw­ne­go – w tym ro­ku ich po­pu­lar­ność znacz­nie wzro­sła i na­wet je­że­li te­raz dla sza­re­go kon­su­men­ta to sło­wo niezna­jo­me, to z pew­no­ścią w przy­szłym ro­ku ulegnie to zmianie dzię­ki ko­lej­nym gło­śnym pre­mie­rom.

Chronos Colour

Obrazek pobrany z goclever.com

Fir­ma Goclever, któ­ra ma swo­ją sie­dzi­bę w Pol­sce wpro­wa­dza wła­śnie do sprze­da­ży ko­lej­ne­go smar­twat­cha wła­snej pro­duk­cji: Ch­ro­nos Co­lo­ur. Za nie­wie­le wyż­szą w po­rów­na­niu do po­przed­nich mo­de­li ce­nę dosta­jemy do­dat­ko­we funk­cje, po­zwalające nam w więk­szym stop­niu czer­pać sa­tys­fak­cję z użyt­ko­wa­nia in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka. W tym kon­kret­nie mo­de­lu otrzymujemy po­za, jak sama na­zwa wska­zu­je, ko­lo­ro­wym wy­świe­tlaczem moż­li­wość wy­ko­ny­wa­nia po­łą­czeń za po­mo­cą smar­twat­cha. Zaw­dzię­cza­my to wbu­do­wa­ne­mu mi­kro­fo­no­wi oraz gło­śni­ko­wi. War­to też nadmie­nić fakt, że urzą­dze­nie jest wo­do­odpor­ne, co już powoli sta­je się stan­dar­dem w ak­tu­al­nie do­stęp­nych mo­de­lach.

Ce­na Ch­ro­nos Co­lo­ur wy­no­sić ma 279 zł, co jest kwo­tą bar­dzo do­brą jak na te­go ty­pu urzą­dze­nie.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na