Kruger&Matz prezentuje pierwszy w ofercie smartwatch Classic

Zgod­nie z wcze­śniej­szymi zapo­wie­dziami Kru­ge­r& Matz, spe­cja­li­zu­jący się w pro­duk­cji ele­ganc­kich urzą­dzeń mobil­nych oraz sprzętu audio, wpro­wa­dził do oferty pierw­szy pro­dukt z zakresu tech­no­lo­gii ubie­ral­nych – smar­twatch Clas­sic. Urzą­dze­nie współpra­cuje z tele­fo­nami wypo­sa­żo­nymi w sys­temem Android 4.3, iOS7 bądź now­szymi, a dzięki Blu­eto­oth 4.0 po zain­sta­lo­wa­niu apli­ka­cji Smar­tWear umoż­li­wia ste­ro­wa­nie naj­waż­niej­szymi funk­cjami smart­fona i stały dostęp do powia­do­mień.

Smar­twatch Clas­sic, dedy­ko­wany aktyw­nym użyt­kow­ni­kom smart­fo­nów, sta­nowi ide­alne uzu­peł­nie­nie dotych­cza­so­wej oferty marki Kru­ge­r& Matz. Urzą­dze­nie pra­cuje w opar­ciu o pro­ce­sor Media­Tek Aster MT2502 i sys­tem Lin­kIt Linux oraz Blu­eto­oth 4.0 Low Energy. Szybka i pro­sta syn­ch­ro­ni­za­cja z tele­fo­nem spra­wia, że inte­li­gentny zega­rek Kru­ge­r& Matz będzie szcze­gól­nie przy­datny w cza­sie, gdy nie mamy moż­li­wo­ści ode­bra­nia roz­mowy np. w cza­sie jazdy samo­cho­dem. Obec­ność mikro­fonu i gło­śnika w połą­cze­niu z opcją odbie­ra­nia lub wyko­ny­wa­nia połą­czeń bez­po­śred­nio z listy zaim­por­to­wa­nych kon­tak­tów bądź poprzez wpi­sa­nie numeru, spra­wia, że smar­twatch Clas­sic może peł­nić funk­cję zestawu gło­śno­mó­wią­cego. Urzą­dze­nie pozwala także na odczy­ty­wa­nie wia­do­mo­ści SMS oraz wysy­ła­nie krót­kich sza­blo­no­wych odpo­wie­dzi.

Smartwatch Kruger&Matz

Smar­twatch Kru­ge­r& Matz Clas­sic posiada znacz­nie wię­cej funk­cji niż tylko infor­mo­wa­nie o nowych zda­rze­niach oraz nawią­zy­wa­nie połą­czeń. Dzięki niemu można także zarzą­dzać muzyką zapi­saną w tele­fo­nie oraz ste­ro­wać apa­ra­tem. Urzą­dze­nie wypo­sa­żono także w alert, który powia­da­mia o utra­cie zasięgu lub zerwa­nym połą­cze­niu Blu­eto­oth, a także loka­li­za­tor, szcze­gól­nie przy­datny oso­bom zapo­mi­nal­skim. Funk­cja ta pozwala na wywo­ła­nie tele­fonu za pomocą zegarka i odwrot­nie, dzięki czemu szybko odnaj­dziemy zagu­bione urzą­dze­nie.

Z myślą o przy­zwy­cza­je­niach użyt­kow­ni­ków w swoim smar­twatchu Kru­ge­r& Matz zasto­so­wał aktywny ekran doty­kowy o prze­kąt­nej 1,6″ i roz­dziel­czo­ści 240×240pix. Ozna­cza to, że po wyga­sze­niu ekranu przez cały czas widoczny jest zegar, który pozwala szybko spraw­dzić godzinę, bez koniecz­no­ści każ­do­ra­zo­wego włą­cza­nia urzą­dze­nia. Dzięki czte­rem opcjom wyboru tar­czy zegara smar­twatch znaj­dzie uzna­nie zarówno zwo­len­ni­ków kla­sycz­nego, jak też spor­to­wego stylu. Całość została zamknięta w sty­lo­wej, gra­fi­to­wej koper­cie, do któ­rej dołą­czono czarny sili­ko­nowy pasek, co dodat­kowo nadaje urzą­dze­niu wysu­bli­mo­wa­nej ele­gan­cji. Pro­dukt speł­nia normę IP67, co ozna­cza, że jest odporny na wni­ka­nie kurzu oraz wody.

Kru­ge­r& Matz wypo­sa­żył smar­twatch Clas­sic w wer­sję Blu­eto­oth 4.0 Low Energy oraz bate­rię o pojem­no­ści 315 mAh, co pozwala na aktywne korzy­sta­nie z funk­cjo­nal­no­ści zegarka do dwóch dni oraz kilka dni pracy w try­bie stand by (z wyłą­czo­nym Blu­eto­oth).

Suge­ro­wana cena deta­liczna: 349 zł.

Zobacz inne wpisy z kategorii Krüger&Matz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na