LG G Watch pokazany

ostat­nich dwóch new­sach prze­czy­ta­li­ście na te­mat smar­twat­cha od LG. Tym ra­zem chciał­bym po­in­for­mo­wać Was o moż­li­wo­ści zo­ba­cze­nia te­go ze­gar­ka dzię­ki ka­na­ło­wi Twit­ter mar­ki LG. Więc bez zbęd­ne­go prze­dłu­ża­nia:

 

LG G watch

Co o nim są­dzi­cie? Za­pra­szam do wy­po­wia­da­nia się na na­szych pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych na Fa­ce­bo­okuGo­ogle+.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na