LG G Watch R odpowiedzią na Moto 360

LG G Watch to ko­lej­ny smar­twatch, któ­ry bę­dzie po­sia­dał okrą­gły ekran. Nie­zwy­kle ro­sną­ca po­pu­lar­ność te­go ty­pu roz­wią­zań po­wo­du­je, że co­raz wię­cej pro­du­cen­tów po­sta­no­wi­ło za­pre­zen­to­wać ta­ki mo­del ze­gar­ka. LG G Watch R(ound) bę­dzie mo­im zda­niem tym, czym mia­ły być smar­twatche w swo­im za­my­śle: ele­ganc­kim ze­gar­kiem, któ­ry rów­nież po­sia­dać bę­dzie wie­le in­te­li­gent­nych funk­cji. Po­dob­nie jak po­przed­ni mo­del LG ten rów­nież opar­ty bę­dzie na sys­te­mie An­dro­id. Oczy­wi­ście, zgod­nie z tren­dem bę­dzie wy­po­sa­żo­ny w apli­ka­cje zdro­wot­ne, dzię­ki któ­rym na przy­kład do­wie­my się o tem­pie bi­cia na­sze­go ser­ca.

LG G Watch R wizual

obrazek pobrany z phandroid.com

Z in­for­ma­cji czy­sto tech­nicz­nych war­to nadmie­nić, że wy­po­sa­że­nie bę­dzie na­praw­dę so­lid­ne: pro­ce­sor Snap­dra­gon 400 1,2 Ghz, 4 GB pa­mię­ci we­wnętrz­nej, 512 MB pa­mię­ci RAM, wbu­do­wa­ny aku­mu­la­tor o po­jem­no­ści 410 mAh.

LG G Watch R. zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­ny ofi­cjal­nie na tar­gach IFA już w przy­szłym ty­go­dniu. W sprze­da­ży na­to­miast ma się po­ja­wić pod ko­niec te­go ro­ku.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na