LG goni Samsunga i szykuje się do pokazania kolejnego smartwatcha

Nie umilkły jeszcze echa głosów po premierze LG G Watch R, a już pojawiły się plotki na temat kolejnego modelu od tego producenta.

LG G Watch R wizual

LG G Watch R – obrazek pobrany z phandroid.com

Tym ra­zem ma być to mo­del sa­mo­dziel­ny – mo­gą­cy po­łą­czyć się z sie­cią 3 G bez ko­niecz­no­ści in­te­rak­cji z te­le­fo­nem. O tym samym mó­wi się w kon­tek­ście Sam­sun­ga, za­mie­rza­ją­ce­go wy­pu­ścić ta­ki sam ro­dzaj smar­twat­cha. Co nam to z ko­lei da? Moż­li­wość po­łą­cze­nia się z in­ter­ne­tem, wy­ko­ny­wa­nie po­łą­czeń te­le­fo­nicz­nych czy też cho­ciaż­by wy­sy­ła­nie wia­do­mości tek­sto­wych. Jest to nie­wąt­pli­wie du­ży plus, na przy­kład gdy­by­śmy chcie­li po­słu­chać mu­zy­ki z in­ter­ne­tu do ćwi­czeń.

Zna­ne są tak­że wy­mia­ry ko­per­ty – wy­no­sić one bę­dą 57,7 x 35,5 mm. Nie wia­do­mo z ja­kim sys­te­mem bę­dzie ope­ro­wać smar­twatch, lecz po upodo­ba­niach pro­du­cen­ta moż­na są­dzić, że bę­dzie to ko­lej­ny raz An­dro­id We­ar.

Da­ta pre­mie­ry jesz­cze nie jest zna­na.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na