LG i Sony prezentują inteligentne opaski!

Tar­gi CES 2014 przy­nio­sły pa­rę cie­ka­wych in­for­ma­cji. Pierw­sza część new­sa bę­dzie uzu­peł­nie­niem te­go, co do­tych­czas by­ło po­wie­dzia­ne (In­te­li­gent­ne opa­ski od LG). Ko­lej­na część wia­do­mo­ści to na­to­miast świe­ża in­for­ma­cja o no­wym pro­duk­cie od LG. Za­czy­na­my!

LG zaprezentowało LG Lifeband Touch

 

LG Lifeband

LG za­pre­zen­to­wał swo­ją in­te­li­gent­ną opa­skę na rę­kę, któ­ra ma za za­da­nie wspo­móc nas w tre­nin­gach. Wy­po­sa­że­nie jest cał­kiem stan­dar­do­we jak na ta­kie pro­duk­ty: 3-osio­wy ak­ce­le­ro­metr, czuj­nik wy­so­ko­ści, do­ty­ko­wy pa­nel OLED. Nie­ste­ty, nie po­sia­da on pul­so­me­tru. Jed­nak jak za­pew­nia pro­du­cent – ma być kom­pa­ty­bil­ny z pul­so­me­tra­mi. Na pew­no bę­dzie dzia­łać w po­łą­cze­niu ze słu­chaw­ka­mi He­art Ra­te Ear­pho­nes, któ­re ma­ją za za­da­nie wła­śnie mię­dzy in­ny­mi mie­rzyć puls w trak­cie tre­nin­gów.

 

Sony przedstawia SmartBand

Sony SmartBandNa ła­mach blo­gu do­tych­czas nie by­ło żad­nej in­for­ma­cji do­ty­czą­cej no­wej opa­ski od So­ny, dla­te­go po­świę­cę jej tro­chę wię­cej miej­sca. Po­dob­nie jak u kon­ku­ren­cji, opa­ska bę­dzie ela­stycz­na i jej za­da­niem bę­dzie po­miar ak­tyw­no­ści pod­czas co­dzien­nych czyn­no­ści oraz ćwi­czeń. Wszel­kie da­ne bę­dą za­pi­sy­wa­ne do apli­ka­cji Li­fe­log, w któ­rej bę­dzie­my mo­gli śle­dzić na bie­żą­co in­for­ma­cje o na­szych po­stę­pach. Do­dat­ko­wo war­to zwró­cić uwa­gę to jej wo­dosz­czel­ność oraz mo­ni­tor snu. Z na­szym smart­pho­nem bę­dzie po­ro­zu­mie­wać się po­przez NFC oraz Blu­eto­oth.

Po­czą­tek ro­ku sprzy­ja po­ja­wie­niem się in­te­li­gent­nych opa­sek na rę­kę ma­ją­cych za za­da­nie spraw­dze­nie na­szej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Te­raz, gdy część z osób z pew­no­ścią przy­rze­ka so­bie, że „od No­we­go Ro­ku za­cznie ćwi­czyć” – mo­gą być cał­kiem faj­nym mo­ty­wa­to­rem na po­czą­tek ćwi­czeń.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na