LG także ma swój system i nie zawaha się go użyć

LG już po­ka­zał świa­tu swo­je pierw­sze smar­twat­che. Opi­nie by­ły mie­sza­ne, acz­kol­wiek z prze­wa­gą tych po­zy­tyw­nych. Sz­cze­gól­nie now­szy mo­del wzbu­dził po­zy­tyw­ne re­ak­cje, po­nie­waż zmo­dy­fi­ko­wa­no w nim jed­ną z naj­więk­szych bo­lą­czek smar­twat­chy – wy­gląd. Oba smar­twat­che pra­co­wa­ły na sys­te­mie An­dro­id We­ar i oba mia­ły in­ną wspól­ną wa­dę – by­ły cał­ko­wi­cie za­leż­ne od smart­pho­nów. W in­nym przy­pad­ku nie mie­li­śmy na­wet co ma­rzyć o moż­li­wo­ści ko­rzy­sta­nia z in­ter­ne­tu czy też otrzy­my­wa­niu ja­kich­kol­wiek ko­mu­ni­ka­tów na te­mat po­łą­czeń czy smsów.

LG WebOS

Obrazek pobrany z strony tablety,pl

Ostat­nio po­ja­wi­ły się plot­ki, że ko­lej­ny smar­twatch od LG mo­że ba­zo­wać na sys­temie We­bOS i tym sa­mym już nie po­wi­nien po­sia­dać tej nie­do­god­no­ści. Jest to tak­że do­bre po­su­nię­cie, aby nie stać się pro­du­cen­tem cał­ko­wi­cie za­leż­nym od Go­ogle. A sys­tem ten nie jest czymś no­wym – wy­stę­pu­je już cho­ciaż­by w naj­now­szych te­le­wi­zo­rach te­go pro­du­cen­ta. Do­dat­ko­wym sprzy­ja­ją­cym czyn­ni­kiem jest fakt, że po­cząt­ko­wo zo­stał on pro­jek­to­wa­ny wła­śnie dla urzą­dzeń mo­bil­nych.

Py­ta­nie tyl­ko – co na to Go­ogle? Jak wia­do­mo, współ­pra­ca tych dwóch firm jest do­syć moc­na. Po­świad­cza­ją to cho­ciaż­by ostat­nie te­le­fo­ny z se­rii Ne­xus, a tak­że pierw­szeń­stwo de­mon­stra­cji smar­twat­cha z An­dro­idem We­ar.

LG nie za­mie­rza spo­koj­nie pa­trzeć na po­li­ty­kę Sam­sun­ga, któ­ry po­sia­da swój wła­sny sys­tem ope­ra­cyj­ny i do­dat­ko­wo już za­po­wie­dział swo­je­go cał­ko­wi­cie sa­mo­dziel­ne­go smar­twat­cha.

Oso­bi­ście ży­czę jak naj­le­piej LG, bo, jak wia­do­mo, na kon­ku­ren­cji naj­wię­cej zy­sku­ją klien­ci.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na