LG znów chwali się smartwatchem Watch Urbane

Ostat­nio LG zapo­wie­dzia­ło sty­lo­wy smar­twatch LG Watch Urba­ne, któ­ry ujrzy świa­tło dzien­ne na naj­bliż­szych tar­gach MWC 2015 w Bar­ce­lo­nie. Na zapre­zen­to­wa­nych ren­de­rach ten zega­rek napę­dza­ny sys­te­mem Andro­id Wear pre­zen­tu­je się napraw­dę dobrze. Wie­my już, że będzie udo­stęp­nio­ny w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: srebr­nym i zło­tym. Posia­dać będzie ten sam, co w LG Watch R. 1,3 calo­wy wyświe­tlacz P-OLED, potra­fią­cy wyświe­tlić obraz z roz­dziel­czo­ścią 320 na 320 pik­se­li przy gęsto­ści 245 ppi.

Teraz pro­du­cent posta­no­wił rzu­cić nam kolej­ny kąsek, tj. 60 sekun­do­we wideo przy­bli­ża­ją­ce tro­chę bar­dziej Watch Urba­ne. Nie­ste­ty sło­wo „tro­chę” jest tu nawet na wyrost, bo jedy­ne co tak napraw­dę może­my zoba­czyć, to kil­ka przy­kła­dów tar­cz i pasków. Ale i tak cie­szy oczy.

Zdjęcie w nagłówku pobrane z serwisu www.smartwatchworld.se

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na