Michael Kors przedstawia serię Access czyli smartwache z Android Wear

Wielu pro­du­cen­tów tra­dy­cyj­nych zegar­ków, marek modo­wych oraz firm, ogól­nie rzecz ujmu­jąc – nie­tech­nicz­nych – zaczęło ostat­nio iść w kie­runku rynku smartzegar­ków. Nie­dawno do tego grona dołą­czył Michael Kors z wła­sną linią o nazwie „Access”, będącą kolek­cją mod­nych i sty­lo­wych nad­garst­ko­wych kom­pu­te­rów pra­cu­ją­cych na googlo­wym Android Wear.

Ac­cess Micha­ela Korsa poja­wia się ze ści­śle okre­ślo­nym pomy­słem na swoje grono odbior­ców. Znaj­dziemy tu „ele­ganc­kie wer­sje dla kobiet”, a także „spor­towe wer­sje dla męż­czyzn”, choć nie jest do końca jasne, czy upra­wia­jące sport kobiety oraz ele­ganccy męż­czyźni powinni raczej zre­zy­gno­wać z Accessa.

Ale żarty na bok, oferta Micha­ela Korsa obej­muje sze­roką gamę kolo­rów i faso­nów, tak więc można dzięki niej stwo­rzyć róż­no­rodne waria­cje tak, by zado­wo­lić wszel­kie gusta. Każdy model z linii Access działa na chi­pie Snap­dra­gon Wear 2100 od Qual­comma – jak podano w infor­ma­cjach dla prasy, które jed­nak nie zawie­rały zbyt wielu szcze­gó­łów tech­nicz­nych. Ów brak dokład­nej spe­cy­fi­ka­cji nie powi­nien dzi­wić, jako że Access wydaje się być skie­ro­wany głów­nie do odbior­ców poszu­ku­ją­cych sty­lo­wego roz­wią­za­nia ze szczyptą tech­no­lo­gii.

Użyt­kow­nicy chcący sper­so­na­li­zo­wać swo­jego Accessa będą mogli to zro­bić dzięki zróż­ni­co­wa­nej gamie pasków wyko­na­nych z sili­konu, skóry oraz metalu. Oczy­wi­ście, jak się można spo­dzie­wać po Micha­elu Kor­sie, cały ten styl i szyk z dodat­kiem Andro­ida nie będzie tani, ceny wahają się od 350 do 395 dola­rów.

Mimo to, jeśli pomysł dzia­ła­ją­cego na Andro­idzie zegarka od Micha­ela Korsa wydaje Ci się pocią­ga­jący, możesz uzy­skać wię­cej infor­ma­cji na stro­nie pro­du­centa. Ponadto, na ofi­cjal­nym kanale Micha­ela Korsa na YouTu­bie zapre­zen­to­wano już video pro­mo­cyjne, które może­cie zoba­czyć poni­żej.

Źródło: phonearena.com
Źródło obrazków i animacji: michaelkors.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Małgorzata Kolan

Autor: Małgorzata Kolan

Entu­zjastka nowych tech­no­lo­gii i e-booków. Czyta tylko książki popu­lar­no­nau­kowe. Podłą­czona do sieci jak do kro­plówki. Uważa, że dzień bez kilku nowych fak­tów to dzień stra­cony.

Udostępnij na