Microsoft we współpracy z Olio Devices

W swoim ostat­nim oświad­cze­niu Micro­soft ogło­sił, że udziela zezwo­le­nia na wyko­rzy­sty­wa­nie swo­ich paten­tów odno­śnie urzą­dzeń typu weara­ble buti­ko­wemu pro­du­cen­towi smar­twat­chy – Olio Devi­ces.

Micro­soft nie posiada swo­jego wła­snego smar­twat­cha czę­ściowo dla­tego, że porzu­cił kon­cept urzą­dze­nia Nokia Moon­ra­ker na rzecz Micro­soft Band, gdy kupił dział mobile Nokii w 2014 roku.

Nowa współ­praca wydaje się inte­re­su­jąca, ponie­waż poka­zuje, że Micro­soft pla­nuje dłu­go­fa­lową kola­bo­ra­cję z mniej­szymi fir­mami tak, aby przy­spie­szyć roz­wój branży urzą­dzeń weara­ble.

Nick Psy­ho­geos, pre­zent Micro­soft Tech­no­logi Licen­sing przy­znaje, że z umowy tej sko­rzy­stają obie strony, a co wię­cej, przy­czyni się ona do pro­mo­cji inno­wa­cji i pro­duk­cji coraz to wyż­szej jako­ści pro­duk­tów gwa­ran­tu­ją­cych jesz­cze lep­sze doświad­cze­nia dla klien­tów.

Wy­wo­dzący się z San Fran­ci­sko star­tup Olio Devi­ces wypu­ścił w ostat­nim cza­sie swój pierw­szy smar­twatch – Model One, który wystę­puje w czte­rech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych – sta­lo­wej, czar­nej, zło­tej oraz różo­wej w cenie 595 dola­rów za sztukę.

Źró­dło: Ware­able. com
Źró­dła obraz­ków: Ware­able.com, Win­dow­scen­tral. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na