Misfit Ray i jego akcesoria

We­dług zapew­nień Fos­sila, urzą­dze­nie będzie sze­roko dostępne dla euro­pej­skich miło­śni­ków tech­no­lo­gii weara­bles. Jed­no­cze­śnie zapro­jek­to­wane akce­so­ria mają przy­cią­gnąć uwagę na pro­dukt ame­ry­kań­skiego pro­du­centa. Szansa dla Mis­fita?

Mis­fit Ray jest już dostępny w sprze­daży. Urzą­dze­nie można zaku­pić w dwóch wer­sjach, które róż­nią się od sie­bie wyłącz­nie wodo­od­por­nymi paskami. Tań­szy wariant cenowy (nie­całe 100 euro) obej­muje spor­towy, gumowy pasek. W droż­szym roz­wią­za­niu (119,99 euro) znaj­dziemy skó­rzany pasek w czar­nym lub sza­rym kolo­rze. Obie te wer­sje wyko­nane są z alu­mi­nium w kolo­rze węglo­wej czerni bądź różo­wego złota.

Misfit Ray

Mis­fit przy­cho­dzi jed­nak do poten­cjal­nych klien­tów nie tylko z samym urzą­dze­niem. Dostępne są rów­nież akce­so­ria, które mają za zada­nie sty­lowo kom­po­no­wać się­ z Rayem. Pro­du­cent umoż­li­wia zakup zło­tych lub srebr­nych naszyj­ni­ków, a także „waria­cji paska”. Cho­dzi przede wszyst­kim o jego podwójne wią­za­nie i pozo­stałe wer­sje kolo­ry­styczne – brą­zową, czarną i ciem­no­szarą. Cena wszyst­kich akce­so­riów ma wyno­sić 39,99 euro.

Misfit Ray

Ame­ry­kań­ski pro­du­cent wycho­dzi naprze­ciw potrze­bom euro­pej­skiego rynku. Pro­dukty Mis­fita mają być łatwo dostępne w Euro­pie, głów­nie za sprawą nie­miec­kich maga­zy­nów, skąd odby­wać się będzie dys­try­bu­cja. Zdaje się, że jest to rów­nież zasługa Fos­sila, któ­ry­ w listo­pa­dzie 2015 roku zaku­pił Mis­fita w cenie 260 milio­nów dola­rów.

 

Źró­dło: ware­able.com
Źró­dło obraz­ków: tech­ti­mes.com, notey.com, techcrunch.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na