Modularny smartband Nex

Nex to cie­kawy przy­kład elek­tro­niki modu­lar­nej od wywo­dzą­cej się z Kanady fimy Mighty Cast. Zamiast tra­dy­cyj­nego wyświe­tla­cza, urzą­dze­nie wypo­sa­żone jest w pięć ele­men­tów, w któ­rych umiesz­czać można tak zwane „mody”.

Każdy z użyt­kow­ni­ków smartbanda może go w dowolny spo­sób per­so­na­li­zo­wać. Znaj­dziemy tu zarówno mody infor­mu­jące nas o połą­cze­niach przy­cho­dzą­cych, jak i takie, które moni­to­ro­wać będą naszą aktyw­ność fizyczną. Ste­ro­wa­nie nimi opiera się o tap­nię­cia, prze­su­wa­nie pal­cem z jed­nej strony na drugą oraz zakry­wa­nie przy pomocy dłoni.

Nex smartband

Na uwagę zasłu­guje także bogata oferta akcji. Korzy­stać można tu zarówno z ser­wi­sów takich, jak Spo­tify czy IFTTT, jak i plat­form do domu, jak Phi­lips Hue czy Nest. Każdy z ele­men­tów sta­nowi skrót do utwo­rzo­nej akcji, któ­rych jest tu całe mnó­stwo. Przy pomocy Nexa możemy mię­dzy innymi obsłu­gi­wać nasz odtwa­rzacz muzyczny czy ste­ro­wać oświe­tle­niem w domu.

Od początku kwiet­nia bran­so­letkę zaku­pić można poprzez crowd­fun­din­gowy ser­wis In­die­go­go­ za cenę 89 dola­rów.

Źró­dło: Digi­tal­trends.com
Źró­dła obraz­ków: Designlaunches.com, Indiegogo.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na