Moto 360 już się pojawił w sklepach internetowych

W skle­pie Be­stBuy po­ja­wił się już Mo­to 360. Nie moż­na go jesz­cze za­ma­wiać, po­nie­waż pre­mie­ra ma się od­być na po­cząt­ku wrze­śnia, jed­nak dzię­ki in­for­ma­cjom za­miesz­czo­nym na stro­nie ma­my ko­lej­ne in­for­ma­cje do prze­ka­za­nia na te­mat te­go smar­twat­cha.

Pierw­sze i naj­waż­niej­sze – ce­na urzą­dze­nia. Oka­za­ło się, że nie bę­dzie ona znacz­nie więk­sza w po­rów­na­niu do kon­ku­ren­cji. Wy­no­sić ma 249 do­la­rów. Pa­mię­taj­my, że znacz­nie go­rzej wy­glą­da­ją­ce mo­de­le, na przy­kład LG G Watch czy Sam­sung Ge­ar 2 Neo kosz­tu­ją od­po­wied­nio 229 i 199 do­la­rów.

Moto 360

Obrazek pobrany z techradar.com

Resz­tę już chy­ba zna­my. A je­że­li ktoś nie pa­mię­ta to przy­po­mnę: ma to być smar­twatch wo­do­od­por­ny, ekran bę­dzie po­sia­dać od­por­ną na za­ry­so­wa­nia po­wło­kę Go­ril­la Glass 3. Do­dat­ko­wo po­sia­dać bę­dzie kro­ko­mierz oraz pul­so­metr. Łącz­ność bę­dzie się od­by­wać za po­mo­cą Blu­eto­oth w wer­sji 4, a ca­łość bę­dzie pra­co­wać na no­wym sys­te­mie Go­ogle’a An­dro­id We­ar.

We­dług mnie ofer­ta pre­zen­tu­je się bar­dzo do­brze i są­dzę, że mo­że po­zy­tyw­nie wpły­nąć na ry­nek smar­twat­chy.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na