Moto 360 w akcji

Moto 360

Obrazek: techradar.com

Mo­to­ro­la z oka­zji pre­zen­ta­cji swo­je­go smar­twat­cha po­sta­no­wi­ła udo­stęp­nić film, na któ­rym przed­sta­wio­ne jest dzia­ła­nie ich naj­now­sze­go pro­duk­tu.

We­dług mnie pre­zen­tu­je się on nad­zwy­czaj cie­ka­wie. Znacz­nie wy­róż­nia się wśród in­nych kwa­dra­to­wych smar­twat­chy. Nie po­sia­da gniazd ze­wnętrz­nych, co po­zwa­la przy­pusz­czać, że bę­dzie ła­do­wa­ny bez­prze­wo­do­wo.

Pre­mie­ra ze­gar­ka odbę­dzie się naj­praw­do­po­dob­niej póź­nym la­tem.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na