Moto 360 – znamy cenę

O smar­twat­chu Mo­to 360 nie trze­ba chy­ba przy­po­mi­nać. Po­sia­da on opi­nię jed­ne­go z naj­ład­niej­szych ze­gar­ków i cie­szy się spo­rą po­pu­lar­no­ścią wśród mi­ło­śni­ków es­te­tycz­ne­go de­si­gnu.

 

Moto360

Obrazek z techradar.com

 

W ostat­nich dniach po­zna­li­śmy je­go ce­nę. Wy­no­sić ona bę­dzie 250 do­la­rów czy­li mniej niż Ge­ar 2, ale też jed­nak nie bę­dzie na­le­żeć do urzą­dzeń naj­tań­szych.

Pre­mie­ra ma się od­być w oko­li­cach wa­ka­cji. Miej­my na­dzie­ję, że wię­cej in­for­ma­cji o nim uzy­ska­my już nie­dłu­go.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na