MyKronoz zaprezentuje jesienną kolekcję w Berlinie

Tego­roczna edy­cja IFA Ber­lin, jed­nych z naj­więk­szych tar­gów elek­tro­niki użyt­ko­wej na świe­cie, będzie waż­nym kro­kiem dla szwaj­car­skiego pro­du­centa. W Ber­li­nie zapre­zen­tuje on swoją naj­now­szą, jesienną kolek­cję smar­twat­chy.

Będzie to oka­zja by zoba­czyć nowe pro­dukty MyKro­noz. Szcze­gólną uwagę powinny przy­kuć kolejne edy­cje zna­nych już serii. Spor­towa opa­ska ZeFit2 przy­nosi wiele nowych roz­wią­zań w sto­sunku do poprzed­nika. Głów­nymi uspraw­nie­niami jest doty­kowy ekran oraz wymienny pasek. ZeWat­ch3 to nato­miast roz­bu­do­wana wer­sja jed­nej z naj­waż­niej­szych serii MyKro­noz, któ­rej pre­miera zbliża się dużymi kro­kami.

ZeWatch3 - SILVER WHITE

Pod­czas wrze­śnio­wych tar­gów nie powinno zabrak­nąć także wielu infor­ma­cji na temat kolej­nych pro­duk­tów szwaj­car­skiego pro­du­centa, któ­rych lista jest nie­zwy­kle długa. Są to choćby kolejne kon­ty­nu­acje serii jak ZeSpla­sh2, ale także kom­pletne nowo­ści jak ZeTel oraz ZePhone, które dzięki obsłu­dze kart SIM są bar­dziej zbli­żone pod wzglę­dem funk­cjo­nal­no­ści do „tele­fo­nów na rękę” niż stan­dar­do­wych zegar­ków.

ZeFit2

IFA Ber­lin to jedne z naj­więk­szych na świe­cie tar­gów elek­tro­niki użyt­ko­wej. Jest to miej­sce spo­tkań osób z branży oraz moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia nowo­ści pro­duk­to­wych. Na IFA Ber­lin można w jed­nym miej­scu doko­nać prze­glądu sytu­acji na rynku elek­tro­niki. Impreza trwać będzie od 4 do 9 wrze­śnia b. r. w Ber­li­nie.

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na