MyKronoz ZeCircle – smartwatch z cyrkoniami od Swarovskiego

Smar­twatche koja­rzą się nam przede wszyst­kim z futu­ry­stycz­nymi urzą­dze­niami, choć obec­nie dostrzec można trend w któ­rym coraz więk­szą uwagę zwraca się na ich nie­po­wta­rzalny wygląd. O krok dalej poszła firma MyKro­noz, która zapre­zen­to­wała ele­gancką wer­sję ZeCircle z cyr­ko­niami od Swa­ro­vskiego.

Takie roz­wią­za­nie ma na celu poka­zać, że smar­twatche mogą być także ele­ganc­kie i z powo­dze­niem wpa­so­wać się w modny styl ich użyt­kow­nika. Wcze­śniej­sze modele szwaj­car­skiego pro­du­centa rów­nież wyróż­niały się wyglą­dem, ale umiesz­cze­nie cyr­ko­nii Swa­ro­vskiego jest kolej­nym kro­kiem w stronę naprawdę eks­klu­zyw­nych smar­twatchów.
Wer­sja ZeCircle Swa­ro­vski dostępna będzie w trzech warian­tach kolo­ry­stycz­nych: czar­nym, bia­łym i nie­bie­skim. Wszyst­kie, oprócz wspo­mnia­nych cyr­ko­nii, posia­dać będą paski z praw­dzi­wej skóry i wykoń­cze­nie ze stali nie­rdzew­nej.

Poza wyglą­dem zewnętrz­nym, to wciąż ten sam smar­twatch, który cechuje się przede wszyst­kim ultra cienką budową (10 mm) oraz ledwo zauwa­żalną wagą (30 gra­mów). Urzą­dze­nie wypo­sa­żone jest w Blu­eto­oth 4.0, 3-osiowy akce­le­ro­metr, magne­tyczną sta­cję doku­jącą łado­wa­nia, alarm wibra­cyjny, a jego obu­dowa jest wodosz­czelna (IP67). Aku­mu­la­tor o pojem­no­ści 55 mAh zapew­nia do 5 dni aktyw­nego korzy­sta­nia z zegarka.

ZeCircle Swa­ro­vski dostępny będzie w Pol­sce od marca b. r. w cenie ok. 420 PLN

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na