MyKronoz ZeFit2 – nowa, bardziej funkcjonalna opaska sportowa

Nie minął jesz­cze rok od pre­miery pierw­szej opa­ski spor­to­wej szwaj­car­skiego pro­du­centa, a już poja­wia się kolejna, lepiej wypo­sa­żona wer­sja urzą­dze­nia. ZeFit2 nabrał jesz­cze bar­dziej funk­cjo­nal­nego cha­rak­teru, mię­dzy innymi dzięki doty­ko­wemu ekra­nowi oraz wygod­nemu sys­te­mowi powia­do­mień.

Doty­kowy ekran

ZeFit2 wnosi sporo nowego do serii opa­sek spor­to­wych MyKro­noz. Szwaj­car­ski pro­du­cent zapre­zen­to­wał uni­wer­salny, a przede wszyst­kim prak­tyczny sprzęt. Naj­więk­szą zmianą w sto­sunku do poprzed­nika jest doty­kowy ekran, który zna­cząco uła­twi kon­trolę nad opa­ską. Dzięki niemu wszel­kie potrzebne infor­ma­cje będzie można uzy­skać kil­koma dotknię­ciami palca.

ZeFit2

System powia­do­mień

ZeFit2 to nie tylko smart­band, który reje­struje naszą aktyw­ność i liczy spa­lone kalo­rie. Dzięki sys­te­mowi powia­do­mień, na ekra­nie wyświe­tlane są infor­ma­cje o otrzy­ma­nych wia­do­mo­ściach SMS czy mailach. Dodat­kowo w przy­padku przy­cho­dzą­cego połą­cze­nia na nasz tele­fon, opa­ska poin­for­muje nas o tym deli­kat­nymi wibra­cjami i wyświe­tli dane kon­tak­towe osoby dzwo­nią­cej. Te dodat­kowe opcje zna­cząco wpły­wają na więk­szą funk­cjo­nal­ność sprzętu, który zbliża się pod tym wzglę­dem do smar­twat­cha.

ZeFitII-Purple-large-2

Zwięk­szona wodo­od­por­ność i wymienny pasek

Zwięk­szona wodo­od­por­ność smar­twat­cha dekla­ro­wana cer­ty­fi­ka­tem IP67 gwa­ran­tuje, że ZeFit2 nie ule­gnie uszko­dze­niu, nawet pod­czas peł­nego zanu­rze­nia. Kolej­nym ele­men­tem, który może cie­szyć jest moż­li­wość wymiany paska. Dzięki temu w pro­sty spo­sób można odłą­czyć główne urzą­dze­nie i zmie­nić brudny bądź uszko­dzony ele­ment. Jak zapew­nia pro­du­cent, dodat­kowe paski do wymiany poja­wią się na rynku za około 2 mie­siące.

ZeFit2-removable wristband black

Dba­łość o szcze­góły

MyKro­noz zadbał nie tylko o dodat­kowe funk­cje, ale także poprawę nie­mal każ­dego ele­mentu opa­ski. Takie zmiany jak uła­twiająca łado­wa­nie, magne­tyczna łado­warka czy lep­sza bate­ria poka­zują, że two­rząc ZeFit2 zadbano o każdy szcze­gół. Oprócz wymie­nio­nych wcze­śniej nowo­ści, uwagę zwraca także nie­zwy­kle prak­tyczna funk­cja anti-lost alarm, która pozwoli unik­nąć zgu­bie­nia lub kra­dzieży naszego tele­fonu.

ZeFitII-Turquoise-large-3

Zalety poprzed­nika

ZeFit2, poza nowymi udo­god­nie­niami, wciąż posiada wszel­kie zalety poprzed­nika. Tak jak ZeFit posiada funk­cję przy­po­mnień i wyzna­cza­nia sobie celów. Dzięki opa­sce dowiemy się o prze­by­tych kilo­me­trach i ilo­ści spa­lo­nych w tym cza­sie kalo­rii. Ponadto mamy wgląd w potrzebne infor­ma­cje i sta­ty­styki, które uzy­skamy za pomocą spe­cjal­nej apli­ka­cji, dostęp­nej na tele­fony z sys­te­mem Android, iOS oraz Win­dows Phone.

   ZeFitII-Pink-large-1

Cechy urzą­dze­nia:

  • Doty­kowy ekran
  • Wodo­od­porny
  • Magne­tyczna łado­warka
  • Łatwe do wymiany, róż­no­ko­lo­rowe paski
  • Wytrzy­mała bate­ria, która umoż­li­wia pracę do 5 dni bez łado­wa­nia
  • System powia­do­mień

Cena deta­liczna pro­duktu wynosi 179 zł.

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na