MyKronoz ZeSplash2: wodoodporny smartwatch z mikrofonem i głośnikiem

MyKro­noz zaczyna śmiało dzia­łać na rynku pro­duk­tów weara­bles. Świad­czą o tym coraz bar­dziej zaawan­so­wane, a przede wszyst­kim funk­cjo­nalne urzą­dze­nia szwaj­car­skiego pro­du­centa. Kolej­nym tego typu przy­kła­dem jest naj­now­szy model ZeSpla­sh2.

ZeSpla­sh2 to druga gene­ra­cja jed­nego z pierw­szych smar­twat­chy od MyKro­noz. W porów­na­niu do poprzed­nika, ilość ofe­ro­wa­nych funk­cji jest ogromna. Urzą­dze­nie wypo­sa­żono w pul­so­metr, który w połą­cze­niu z kro­ko­mie­rzem i licz­ni­kiem kalo­rii spra­wia, że spraw­dzi się on jako spor­towy zega­rek kon­tro­lu­jący prze­bieg tre­ningu.

Waż­nym ele­men­tem ZeSpla­sh2 jest także wbu­do­wany gło­śnik oraz mikro­fon, dzięki czemu moż­liwe jest pro­wa­dze­nie roz­mów tele­fo­nicz­nych bez­po­śred­nio z nad­garstka. Nowy model obsłu­guje Siri oraz Google Now. Takie roz­wią­za­nie pozwala zarzą­dzać smar­twat­chem za pomocą komend gło­so­wych bez uży­cia rąk

ZeSpla­sh2 cechuje wodo­od­por­ność na pozio­mie IP56, która pozwoli unik­nąć uszko­dzeń przy zachla­pa­niu smar­twat­cha. Dodat­kowo posiada on funk­cje nagry­wa­nia krót­kich nota­tek gło­so­wych, stru­mie­nio­wa­nia muzyki czy zdal­nego ste­ro­wa­nia apa­ra­tem we współ­pracy ze smart­fo­nem.

Cena pro­duktu wynosi 599 zł.

 Spe­cy­fi­ka­cja urzą­dze­nia:

 • Kom­pa­ty­bilny z Android, iOS
 • Wyma­gana wer­sja opro­gra­mo­wa­nia: iOS 7 +, Android 4.3 +,
 • Wymiar tar­czy zegarka: 1,54 cala­
 • Typ matrycy: doty­ko­wa­
 • Pod­świe­tle­nie: LED
 • Roz­dziel­czość: 240 x 240
 • Komu­ni­ka­cja: Blu­eto­oth 4.0
 • Pamięć wewnętrzna: 256 MB
 • Czas pracy na bate­rii: do 72 godzi­n
 • Pojem­ność bate­rii: Li-ion 350 mAh
 • Waga: 60 g

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na