MyKronoz ZeTel – nowy synonim uniwersalnego smartwatcha

Nowość od szwaj­car­skiego pro­du­centa wyróż­nia się rzadko spo­ty­kaną uni­wer­sal­no­ścią. Ma w sobie cechy tele­fonu, zwy­kłego smar­twatcha oraz opa­ski spor­to­wej. A to wszystko w jed­nej, ele­ganc­kiej obu­do­wie.

ZeTel to smar­twatch z obsługą kart SIM 2 G, dzięki czemu może dzia­łać nie­za­leż­nie od naszego smart­fona, umoż­li­wia­jąc pro­wa­dze­nie roz­mów bez­po­śred­nio z nad­garstka. Wbu­do­wany mikro­fon przy­daje się także do obsługi gło­so­wej sprzętu. Smar­twatch działa z Siri oraz Google Now, co zapew­nia jego znacz­nie łatwiej­szą obsługę.

Dru­gim waż­nym ele­men­tem ZeTel są funk­cje cha­rak­te­ry­styczne dla opa­sek spor­to­wych. O ile kro­ko­mierz i licz­nik spa­lo­nych kalo­rii znaj­dziemy w więk­szo­ści stan­dar­do­wych smar­twatchy, tak pul­so­metr jest już zare­zer­wo­wany dla bar­dziej spor­to­wych sprzę­tów. 6-osiowy akce­le­ro­metr oraz czuj­nik tętna pomoże w kon­tro­lo­wa­niu codzien­nej aktyw­no­ści fizycz­nej.

MyKronoz ZeTel

Urzą­dze­nie infor­muje użyt­kow­ni­ków o przy­cho­dzą­cych połą­cze­niach, wia­do­mo­ściach SMS, e-mailach oraz aktyw­no­ści na mediach spo­łecz­no­ścio­wych. A to wszystko na doty­ko­wym ekra­nie. ZeTel jest kom­pa­ty­bilny z sys­te­mami iOS7+ i wybra­nymi urzą­dze­niami Android 4.3+, które obsłu­gują Blu­eto­oth BLE. Dodat­kowo dar­mowa apli­ka­cja na tele­fon pozwoli zebrać wszel­kie dostępne infor­ma­cje w jed­nym miej­scu.

Co wię­cej? ZeTel wypo­sa­żono w alarm (anti-lost) przed utra­ce­niem tele­fonu, który ostrzega gdy ten jest zbyt daleko oraz funk­cję, która pozwala odna­leźć utra­co­nego smart­fona. Smar­twatch może rów­nież być sto­so­wany do zdal­nego wyko­ny­wa­nia zdjęć.

Suge­ro­wana cena pro­duktu wynosi 750 zł.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

  • Blu­eto­oth: 2.1 + 4.0 BLE
  • Bate­ria: Li-ion 320 mAh
  • Max. czas roz­mów: 3 godziny
  • Max. czas czu­wa­nia: 3 dni
  • Czas łado­wa­nia: 1 godzina
  • Wyświe­tlacz doty­kowy
  • Czuj­nik: 6-osiowy akce­le­ro­metr
  • Wymiary: 40.5 x 13.5 x 62 mm
  • Waga: 45 gr
smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na