Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku do 500 zł

Przed­sta­wiamy pierw­szą cześć naszego świą­tecz­nego porad­nika. Jeśli zasta­na­wia­cie się nad zaku­pem smar­twat­cha bądź smart­banda i nie posia­da­cie zbyt zasob­nego port­fela, ten tekst powi­nien się Wam przy­dać. Wybór jest jak naj­bar­dziej subiek­tywny, więc jeśli macie inne zda­nie, zapra­szamy do komen­to­wa­nia.

Mi Band 2

Mi Band 2 – pro­sta i funk­cjo­nalna smar­to­pa­ska chiń­skiej firmy Xia­omi. Zaska­kuje funk­cjo­nal­no­ścią i jedną z naj­niż­szych cen na rynku. Band 2 nie posiada wyświe­tla­cza, a dostęp do zebra­nych infor­ma­cji wymaga spa­ro­wa­nia ze smart­fo­nem z sys­te­mem Android lub iOS.

Pod­sta­wowe funk­cje:

 • po­miar wyko­na­nych kro­ków,
 • po­miar prze­by­tego dystansu,
 • mo­ni­to­ring spa­lo­nych kalo­rii,
 • śle­dze­nie snu,
 • a­larm wibra­cyjny,
 • po­wia­do­mie­nie wibra­cją o przy­cho­dzą­cym połą­cze­niu,
 • 30 (!) dni pracy na jed­nym łado­wa­niu bate­rii.

Cena około 100 zł. Z racji swej popu­lar­no­ści bar­dzo ciężko go dostać.

GoCle­ver Chro­nos Con­nec­t

goclever-smartwatch-chronos-connect

GoCle­ver Chro­nos Con­nect – smart­fon z wła­sną kartą SIM w jed­nej z naj­niż­szych ryn­kowo cenie. Mie­rzy 45 mm i jest dość ciężki. Wyko­nany z two­rzywa sztucz­nego, z moż­li­wo­ścią regu­la­cji dłu­go­ści paska. Współpra­cuje z sys­te­mem Android.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • re­je­stra­tor liczby kro­ków,
 • mo­ni­to­ring spa­lo­nych kalo­rii,
 • re­je­stra­tor prze­by­tego dystansu,
 • wy­ko­ny­wa­nie połą­czeń,
 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • dyk­ta­fon,
 • gło­śnik i mikro­fon,
 • ka­mera,
 • moż­li­wość ste­ro­wa­nia odtwa­rza­czem muzycz­nym w smart­fonie,
 • wy­trzy­ma­łość bate­rii od 3 do 6 dni.

Cena około 199 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup za pośrednictwem Ceneo.pl

Manta SWT201

smartwatch_manta_swt201

Manta SWT201 – nowo­cze­sny i ele­gancki smar­twatch z Pol­ski. Pro­sto­kątna koperta i meta­lowa bran­so­leta nawią­zuja sty­lem do zegar­ków ana­lo­go­wych. Urzą­dze­nie współpra­cuje z sys­te­mem Android.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • kro­ko­mierz,
 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • mikro­fon i gło­śni­czek,
 • od­porny na wodę,
 • wy­trzy­ma­łość bate­rii powy­żej 3 dni.

Cena około 220 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup za pośrednictwem Ceneo.pl

Kru­ger & Matz Cla­ssi­c

krugermatz_classic

Kru­ger & Matz Cla­ssic – pierw­szy pol­ski smar­twatch. Posiada kla­syczny i ele­gancki wygląd. Pro­sto­kątna koperta zegarka wyko­nana jest z lakie­ro­wa­nego two­rzywa sztucz­nego przy­po­mi­na­ją­cego metal, a pasek z sili­konu. W zegarku znaj­dziemy mikro­fon oraz gło­śnik, dzięki któ­rym po podłą­cze­niu do smart­fona, możemy odbie­rać i wyko­ny­wać roz­mowy tele­fo­niczne bez­po­śred­nio z nad­garstka.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • kro­ko­mierz,
 • mikro­fon i gło­śni­czek,
 • wi­bra­cyjne powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • od­czyt wia­do­mo­ści tek­sto­wych,
 • od­bie­ra­nie połą­czeń tele­fo­nicz­nych,
 • znajdź mój tele­fon,
 • od­porny na kurz i wodę.

Cena około 320 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup za pośrednictwem Ceneo.pl

Sam­sung Gear Fit

 

Sam­sung Gear Fit to smart­band łączący cechy fit­ness trac­kera i smar­twat­cha. Poza zbie­ra­niem infor­ma­cji o aktyw­no­ści fizycz­nej, dzięki doty­ko­wemu ekra­nowi staje się zwy­czaj­nym zegar­kiem. Godzinę wyświe­tlić możemy po wci­śnię­ciu przy­ci­sku, bądź gestem. Urzą­dze­nie pra­cuje ze wszyst­kimi smart­fo­nami z sys­te­mem Android.

Pod­sta­wowe funk­cje:

 • po­miar liczby kro­ków,
 • mo­ni­to­ring spa­lo­nych kalo­rii,
 • re­je­stra­tor pulsu,
 • a­na­liza snu,
 • znajdź moje urzą­dze­nie,
 • wy­ga­sza­nie ekranu przy­ci­skiem.

Cena około 350 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup za pośrednictwem Ceneo.pl

Jaw­bone UP 2

jawbone_up2

Jaw­bone UP 2 (następca UP24) – opa­ska fit­nessowa o połowę mniej­sza od poprzed­niczki, dodat­kowo wypo­sa­żona w regu­lo­wane zapię­cie. Współpra­cuje z smart­fo­nem za pośred­nic­twem połą­cze­nia Blu­eto­oth. Dostępna jest w dwóch kolo­rach czar­nym i sza­rym.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • śle­dze­nie liczby kro­ków,
 • a­na­liza snu,
 • we­zwa­nia do aktyw­no­ści w ciągu dnia,
 • wi­bru­jący alarm – budzik,
 • wy­trzy­ma­łość bate­rii do 7 dni.

Cena około 480 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup za pośrednictwem Ceneo.pl

Zdjęcia urządzeń pobrane ze stron producentów.

Zobacz inne wpisy z kategorii Opinie:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na