Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku powyżej 1000 zł

Trze­cia część listy naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. W pierw­szej czę­ści prze­sta­wi­li­śmy modele w cenie do 500 zł, w dru­giej poja­wiły się gadżety z prze­działu 500-1000 zł. W tej znaj­dzie­cie smart­ze­garki i opa­ski prze­zna­czone dla osób z naj­za­sob­niej­szym port­fe­lem.

Mo­to­rola Moto 360

motorola_moto_360

Mo­to­rola Moto 360 – jeden z naj­ład­niej­szych smar­twatchy z okrą­głą doty­kową kopertą, dzia­ła­jący na sys­te­mie Android Wear. Jego wygląd można dopa­so­wać do swo­ich upodo­bań dzięki opcji Moto Maker. Zega­rek dostępny jest w dwóch róż­nych roz­mia­rach 46 mm i 42 mm, w kilku kolo­rach oraz w dwóch wiel­ko­ściach paska, dla kobiet oraz męż­czyzn. Smar­twatch wyko­nany jest z wytrzy­ma­łego metalu, ze skó­rzaną lub meta­lową bran­so­letą. Działa w śro­do­wi­sku Google, z nawi­ga­cją w języku angiel­skim.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • pul­so­metr,
 • licz­nik kro­ków,
 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • dwa mikro­fony,
 • łado­wa­nie induk­cyjne,
 • ste­ro­wa­nie gło­sem,
 • odporny na kurz i wodę,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 24 godzin.

Cena od 1100 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

Peb­ble Time, Time Steel i Time Round

pebble_time

Peb­ble Time – smar­twatch z klasą, w dwóch róż­nych warian­tach z prostokątną kopertą: plastikowy Peb­ble Time oraz metalowy Pebble Time Steel. W tym miejscu należy też wspomnieć o  Peb­ble Time Round z okrą­głą kopertą. Oby­dwa współ­pra­cu­jące z sys­te­mem Android i iOS. Time Round jest dedy­ko­wany szcze­gól­nie oso­bom, które nie są prze­ko­nane do stan­dar­do­wego wyglądu smar­twatchy. Do tego jest aktualnie najcieńszym dostępnym smartzegarkiem. Dostępny w wielu warian­tach kolo­ry­stycz­nych, niestety nie jest wodo­od­porny.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • odczyt wia­do­mo­ści tek­sto­wych,
 • wibru­jący alar­m,
 • mikro­fo­n,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 10 dni Time Steel oraz do 2 dni Time Round.

Cena około 1100 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

LG Watch Urbane

lg_watch_urbane

LG Watch Urbane– jeden z najbar­dziej sty­lo­wych inte­li­gent­nych zegar­ków z okrą­głą kopertą. Tu nowo­cze­sność idzie w parze z kla­sycz­nym wyglą­dem. Wyko­nany ze stali szla­chet­nej, ze skó­rza­nym paskiem, dostępny w odcie­niach sre­bra i złota. Napędza go Android Wear.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • żyro­sko­p,
 • baro­me­tr,
 • ana­liza snu­,
 • kom­pa­s,
 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • ste­ro­wa­nie gło­sem,
 • dostęp do Inter­ne­tu­,
 • nawi­ga­cja GPS,
 • sto­per/,time­r
 • wodo­od­porny (do 1 m przez 30 min), odporny na kurz,
 • 30 godzin działania na baterii.

Cena około 1100 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

Sam­sung Gear S2

samsung_gears2

Sam­sung Gear S2 – smar­twatch z okrą­głą kopertą i obro­to­wym pier­ście­niem umoż­li­wia­ją­cym pełne zarzą­dza­nie funk­cjami zegarka, oraz mecha­nicz­nymi przy­ci­skami home i powrót. Na rynku znaj­dują się dwie wer­sje zegarka, spor­towy S2 w jasnym i ciem­nym kolo­rze, oraz bar­dziej tra­dy­cyjny S2 Clas­sic dostępny tylko w ciem­nym odcie­niu. Gear S2 Clas­sic jest mode­lem bar­dzo ele­ganc­kim z kopertą ze stali nie­rdzew­nej, z moż­li­wo­ścią wymiany paska. Pro­du­cent zapo­wiada uru­cho­mie­nie wkrótce mobil­nych płat­no­ści „z nad­garstka” poprzez funk­cję Sam­sung Pay.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • cen­trum aktyw­no­ści fit­nes­so­we­j,
 • cen­trum infor­ma­cji pogo­do­wy­ch,
 • ekran doty­ko­wy­,
 • obsługa powia­do­mień i opcji poprzez pier­ścień wokół koper­ty­,
 • odbie­ra­nie połą­czeń tele­fo­nicz­nych,
 • prze­sy­ła­nie i odczyt wia­do­mo­ści tek­sto­wych,
 • dostęp do inter­ne­tu­,
 • odtwa­rza­nie muzyki poprzez słu­chaw­ki­,
 • wodo­od­por­ny­,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 3 dni­.

Cena od 1600 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

Hu­awei Watch

huawei_watch

Hu­awei Watch – pierw­szy smar­twatch w ofer­cie Huawei. Urze­ka­jący design, sza­fi­rowe szkło, ostrość obrazu oraz szyb­kość dzia­ła­nia spra­wiają, że nie można go nie lubić. Zega­rek dostępny jest w wer­sji pod­sta­wowej ze stali nie­rdzew­nej i skó­rza­nym paskiem oraz w wielu warian­tach pre­mium, w wiel­ko­ści 42 mm. Współ­pra­cuje z urzą­dze­niami w sys­te­mie Android oraz iOS.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • kro­ko­mie­rz,
 • pul­so­me­tr,
 • baro­me­tr,
 • żyro­sko­p,
 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • wodo-  i pyłoodporny,
 • 1,5 dnia pracy na jednym ładowaniu baterii.

Cena od około 1700 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

Ap­ple Watch

apple_watch_sport

Ap­ple Watch – smar­twatch wyko­nany z naj­lep­szych jako­ściowo mate­ria­łów. Urzą­dze­nie wypo­sa­żono w pro­sto­kątną kopertę dostępną w dwóch roz­mia­rach 38 mm i 42 mm. Pow­stało łącz­nie 38 modeli zegarka w wielu opcjach kolo­ry­stycz­nych a także z róż­nymi typami zapię­cia. Oprócz gumo­wych pasków znaj­dziemy różne meta­lowe bran­so­lety oraz kla­syczne paski ze skóry.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • pul­so­metr,
 • we­zwa­nie do aktyw­no­ści fizycz­nej,
 • tre­ning spor­towy (bieg, rower, orbi­trek itp.),
 • do­ty­kowy ekran,
 • po­wia­do­mie­nia o połą­cze­niach,
 • pro­wa­dze­nie roz­mów tele­fo­nicz­nych lub prze­ka­zy­wa­nie ich na iPhona,
 • prze­sy­ła­nie i odczyt wia­do­mo­ści tek­sto­wych,
 • wy­trzy­ma­łość bate­rii do 18 godzin,
 • moż­li­wość insta­lo­wa­nia pro­gra­mów na zegarku,
 • w­spół­praca wyłącz­nie z sys­te­mem iOS

Ceny od 1500 zł za wer­sję 38 mm Apple Watch Sport. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

Tag Heuer Con­nec­ted

tag_heuer_connected

Tag Heuer Con­nec­ted – pla­tyna i sza­fir to podstawowe materiały kon­struk­cyjne tego smar­twatcha. Dodat­kowo do jego budowy wyko­rzy­stano najbar­dziej zaawan­so­wany tech­no­lo­gicz­nie ekran doty­kowy, z powłoką zapo­bie­ga­jącą powsta­wa­niu odci­sków palca. Bran­so­leta zegarka wyko­nana jest z gumo­wego paska z solid­nym tytanowym zapię­ciem. Pasek dostępny jest w wielu kolo­rach do wyboru (np. zie­lony, nie­bie­ski, czer­wony, biały, czarny). Tag Heuer Con­nec­ted współ­pra­cuje z urzą­dze­niami z sys­te­mem Android 4.3+ oraz iOS 8.2+.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • żyro­sko­p,
 • czuj­nik nachy­le­nia,­
 • mikro­fo­n,
 • USB,
 • odporny na wodę­,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 25 godzi­n.

Cena około 5800 zł. Do kupienia w sklepie Amazon.

Mont­blanc Time­Wal­ker Urban Speed e-Strap

montblanc_e-strap

Mont­blanc Time­Wal­ker Urban Speed e-Strap – to połą­cze­nie luk­su­so­wego zegarka, opa­ski fit­ne­so­wej z wyświe­tla­czem oraz łączności Blu­eto­oth. Stan­dar­dowa okrą­gła koperta służy wyłącz­nie jako zega­rek. Przy zapię­ciu paska znaj­duje się nato­miast dodat­kowe urzą­dze­nie, które wyświe­tla infor­ma­cje fit­ne­sowe oraz powia­do­mie­nia z tele­fonu. Time­Wal­ker to pro­fe­sjo­nalny zega­rek w wyjąt­ko­wym dizaj­nie. Pasek i body smar­twatcha mają głę­boki czarny kolor, smaku dodają czer­wone wska­zówki i pier­ścień wokół koperty. Smar­twatch współ­pra­cuje z sys­te­mem Android oraz iOS.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • funk­cje fit­ne­sowe,
 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • znajdź mój tele­fo­n,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 5 dni­.

Cena około 12000 (tak, to nie pomyłka – dwanaście tysięcy) zł. Do kupienia na stronie producenta.

Zdjęcia pobrane ze stron producentów.

Zobacz inne wpisy z kategorii Opinie:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na