Najlepsze smartwatche i smartbandy 2015 roku w przedziale 500-1000 zł

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą kolejną listą naj­lep­szych smar­twat­chy i smart­ban­dów 2015 roku. Wczo­raj zamie­ści­li­śmy listę gadże­tów do 500 zł, tym razem przed­sta­wiamy urzą­dze­nia w zakre­sie ceno­wym 500-1000 zł.

Hu­awei Tal­kBand B2

huawei_talkband_b2

Hu­awei Tal­kBand B2 – opa­ska fit­ne­sowa i smar­twatch o sze­ro­kim zasto­so­wa­niu i modu­ło­wej budo­wie. Poza mie­rze­niem aktyw­no­ści spor­to­wej oraz wyświe­tla­nia powia­do­mień z tele­fonu, urzą­dze­nie po odpię­ciu z paska może słu­żyć jako słu­chawka Blu­eto­oth. Band B2 jest skie­ro­wany szcze­gól­nie dla osób aktyw­nych fizycz­nie, jed­nak jego sty­lowy wygląd spra­wia, że z powo­dze­niem można go uży­wać rów­nież jako kla­syczny zega­rek. Opa­ska wydana została w trzech kolo­rach koperty: czar­nym, sza­rym i zło­tym, oraz z róż­nymi paskami, mię­dzy innymi ze skóry lub two­rzywa sztucz­nego. Smartopa­ska współ­pra­cuje z urzą­dze­niami z sys­te­mem Android 4.0+ oraz iOS 7.0+.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • re­je­stra­tor liczby kro­ków,
 • mo­ni­to­ro­wa­nie spa­lo­nych kalo­rii,
 • a­na­liza snu,
 • ro­zmowy tele­fo­niczne (wbu­do­wany gło­śni­czek),
 • słu­chawka Blu­eto­oth (ruchomy ekran z uchwy­tem na ucho),
 • do­ty­kowy ekran,
 • po­wia­do­mie­nia połą­czeń,
 • wy­świe­tla­nie wia­do­mo­ści tek­sto­wych,
 • funk­cja „znajdź moje urzą­dze­nie”,
 • wy­trzy­ma­łość bate­rii do 5 dni.

Cena około 600 zł. Sprawdź aktu­alną cenę i kup naj­ta­niej za pośred­nic­twem Ceneo.pl (opa­ska w kolo­rze czar­nym | w kolo­rze zło­tym | w kolo­rze bia­ły­m).

Omate Racer

omate_racer

Omate Racer – smar­twatch z nie­wielką liczbą funk­cji smart. Urzą­dze­nie to jest przede wszyst­kim tra­dy­cyj­nym zegar­kiem o spor­towych cha­rak­te­rze. Smar­twatch dedy­ko­wany jest wszyst­kim tym, któ­rzy dopiero wcho­dzą w świat tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Omate Racer współ­pra­cuje z sys­te­mem Android oraz iOS.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • pro­sty inter­fej­s,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 5 dni.

Cena około 600 zł. Do kupienia w sklepie Amazon.

ASUS ZenWatch 2

asus_zenwatch_2

ASUS ZenWatch 2 – jeden z naj­le­piej wyglą­da­ją­cych smar­twatchy, współ­pra­cu­jący z sys­te­mem Android. Cechuje go wyjąt­kowo sty­lowy wygląd, moż­li­wość wyboru spo­śród 18 modeli w trzech opcjach kolo­ry­stycz­nych oraz w dwóch roz­mia­rach kopert i pasków (pasek: 22 mm lub 18 mm, koperta: 42 mm i 38 mm). Dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych dostępna jest opcja ze złota kopertą lub z krysz­tał­kami Swa­ro­vskiego.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • re­je­stra­tor liczby kro­ków,
 • po­wia­do­mie­nia połą­czeń,
 • prze­sy­ła­nie i odczyt krót­kich wia­do­mo­ści tek­sto­wych,
 • wy­świe­tla­nie obra­zów z kamery smart­fona,
 • wy­trzy­ma­łość bate­rii do 2 dni,
 • od­por­ność na wodę i kurz.

Cena około 670 zł. Do kupie­nia w skle­pie pro­du­centa bądź w Ama­zon. com

Wi­things Acti­vite Pop

witchings_activite_pop

Wi­things Acti­vite Pop – nowa, mło­dzie­żowa wer­sja naj­cie­kaw­szego smar­twatcha 2014 roku. Funk­cje smart są pre­cy­zyj­nie ukryte, a samo urzą­dze­nie jest przede wszyst­kim kla­sycznym zegar­kiem. Acti­vite Pol posiada okrą­głą meta­lową kopertę z mecha­nicz­nymi wska­zów­kami, oraz sili­ko­nowy pasek dostępny w wielu opcjach kolo­ry­stycz­nych.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • reje­stra­tor liczby kro­ków,
 • moni­to­ring spa­lo­nych kalo­rii,
 • ana­liza snu­,
 • inte­li­gentny budzik dosto­so­wany do fazy snu­,
 • roz­po­zna­wa­nie rodzaju upra­wia­nego spor­tu­,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 8 mie­się­cy­.

Cena około 700 zł. Sprawdź aktualną najniższą cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

MyKro­noz ZeTel

mykronoz_zetel

MyKro­noz ZeTel – smar­twatch dzia­ła­jący nie­za­leż­nie od naszego smart­fona. Posiada wła­sną kartę SIM, dzięki czemu umoż­li­wia pro­wa­dze­nie roz­mów bez­po­śred­nio z zegarka. ZeTel jest połą­cze­niem zegarka z opa­ską fit­nessową, wypo­sa­żony w doty­kowy ekran i sili­ko­nowy pasek. Dostępny w dwóch kolo­rach koperty: czar­nym i srebrnym.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • reje­stra­tor liczby kro­ków,
 • moni­to­ring spa­lo­nych kalo­rii,
 • pul­so­me­tr,
 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • zdalne wyko­ny­wa­nie zdję­ć,
 • znajdź mój tele­fo­n,
 • budzi­k,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 36 godzi­n.

Cena około 750 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

Sony Smar­tWatch 3

sony_smartwatch_3

Sony Smar­tWatch 3 – spor­towy i funk­cjo­nalny smar­twatch, dedy­ko­wany oso­bom aktyw­nym lubią­cym słu­chać muzyki pod­czas np. biegu. Pro­sto­kątna koperta została osa­dzona w jed­no­li­tej sili­ko­no­wej opa­sce, two­rząc całość. Dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych Sony przy­go­to­wał wer­sję Still Edi­tion, smartzega­rek wyko­nany ze stali nie­rdzew­nej prze­nosi go do wyż­szej klasy. Oby­dwa zegarki dzia­łają w sys­te­mie Android Wear.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • żyro­sko­p,
 • akce­le­ro­me­tr,
 • cyfrowy kom­pa­s,
 • czuj­nik swia­tła­,
 • moduł NFC umoż­li­wiający płat­no­ści­,
 • ste­ro­wa­nie gło­so­we­,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 30 godzi­n.

Cena od 800 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

Gar­min Vivo­ac­tive

garmin_vivoactive

Gar­min Vivo­ac­tive – funk­cjo­nalny smar­twatch dla osób aktyw­nych fizycz­nie. Gar­min połą­czył wiele róż­nych funk­cji fit­ne­so­wych i spor­towych, jak np. bieg, jazda na rowe­rze, pły­wa­nie czy gra w golfa, two­rząc urzą­dze­nie wspie­ra­jące naszą aktyw­ność każ­dego dnia.
Zega­rek jest lekki i wygodny. Doty­kowy wyświe­tlacz w kształ­cie pro­sto­kąta, czy­telny nawet w dużym słońcu. Vivo­ac­tive dostępny jest w kolo­rze czar­nym i bia­łym, oraz z dwoma rodza­jami pasków, gumowy i skó­rzany w dwóch kolo­rach.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • śle­dze­nie i reje­stra­cja aktyw­no­ści spor­towych (dystans, tempo),
 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • GPS,
 • ste­ro­wa­nie odtwa­rza­czem muzycznym w smartfonie,
 • zdalne ste­ro­wa­nie kamerą spor­to­wą­,
 • znajdź mój tele­fo­n,
 • odporny na wodę­,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii od 10 godzin (GPS) do 3 tygo­dni (funk­cja zega­rek).

Cena 880 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

Mi­cro­soft Band 2

microsoft_band_2

Mi­cro­soft Band 2 – smartopa­ska z sze­ro­kim wachla­rzem funk­cji fit­ne­so­wych. Jest to opa­ska z zakrzy­wio­nym ekra­nem doty­ko­wym, z mikro­fo­nem i o bar­dzo pro­stym wyglą­dzie. Dostępna w trzech roz­mia­rach w czar­nej wer­sji kolo­ry­stycz­nej. Jako jedna z nie­wielu na rynku współ­pra­cuje z urzą­dze­niami Win­dows Phone od 8.1, Apple iOS 8+ oraz z tele­fo­nami Android od 4.3.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • pul­so­metr,
 • czuj­nik wyso­ko­ści,
 • ba­ro­metr,
 • ak­ce­le­ro­metr,
 • ży­ro­skop,
 • gy­ro­metr,
 • czuj­nik tem­pe­ra­tury skóry,
 • czuj­nik UV,
 • mier­nik stę­że­nia tlenu (VO2 max),
 • w­skaź­nik obję­to­ści płuc,
 • GPS,
 • a­sy­stent gło­sowy Cor­tana (obec­nie nie­do­stępny w Pol­sce),
 • wy­trzy­ma­łość bate­rii do 2 dni,
 • pełne nała­do­wa­nie w cza­sie 1,5 godziny.

Cena około 990 zł. Do kupie­nia przez Inter­net w skle­pie Micro­soft bądź Ama­zon.

Fit­bit Surge

fitbit_surge

Fit­bit Surge – zaawan­so­wana opa­ska fit­ne­sowa z nie­du­żym doty­ko­wym wyświe­tla­czem. Opa­ska dzięki funk­cji Multi-Sport, wspiera każdy rodzaj aktyw­no­ści spor­to­wej, pozwala ana­li­zo­wać osią­gane wyniki i popra­wiać efek­tyw­ność tre­nin­gów. Sty­li­styka Fit­bit Surge ide­al­nie pasuje do spor­to­wego looku. Współ­pra­cuje z urzą­dze­niami z sys­te­mem Win­dows  oraz iOS.

Funk­cje pod­sta­wowe:

 • pulsometr,­
 • reje­stra­tor liczby kro­ków,
 • moni­to­ring spa­lo­nych kalo­rii,
 • Multi Spor­t,
 • wyso­ko­ściomierz,
 • cyfrowy kom­pa­s,
 • ana­liza snu­,
 • powia­do­mie­nia z tele­fonu,
 • odczyt wia­do­mo­ści tek­sto­wych,
 • GPS,
 • prze­gląd aktyw­no­ści fizycz­nej na wyświe­tla­czu­,
 • wodo­od­por­ny­,
 • wytrzy­ma­łość bate­rii do 7 dni­.

Cena około 990 zł. Sprawdź aktualną cenę i kup najtaniej za pośrednictwem Ceneo.pl

Zdjęcia urządzeń pobrane ze stron producentów.

Zobacz inne wpisy z kategorii Opinie:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na