Najnowszy patent Google’a – smartwatch krwiopijca!

Przy­zwy­cza­ili­śmy się już do smar­twat­chy i innych urzą­dzeń weara­bles, które potra­fią moni­to­ro­wać dzia­łal­ność naszego orga­ni­zmu, liczyć kroki, jakie prze­bie­gli­śmy lub prze­szli­śmy, a nawet mie­rzyć ciśnie­nie krwi. Tym­cza­sem Google ofe­ruje coś zupeł­nie innego.

Nie­dawno na naszym blogu mogli­ście prze­czy­tać, że smar­twatch Alca­tel Go Watch jest w sta­nie odczy­tać nastrój użyt­kow­nika, że już nie­długo będziemy mogli zapła­cić smar­twatchem za zakup w skle­pie. Temat nowych funk­cji dla urzą­dzeń weara­bles jesz­cze się jed­nak nie koń­czy.

Google zare­je­stro­wało patent na smar­twatcha, któ­rego jedną z moż­li­wo­ści będzie pobra­nie krwi użyt­kow­nika, co wydaje się ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób cier­pią­cych na cukrzycę. Co prawda spółka Ser­geya Brina i Lar­rego Page’a dostała wyłączne prawo na weara­bles z taką funk­cją już w 2014 roku, ale dopiero teraz infor­ma­cja została upu­blicz­niona przez US Paten­t& Tra­de­marks Office. Prace nad smar­twatchem „krwio­pijcą” trwają już więc od jakie­goś czasu.

5663e6e8c4618853468b45db

Patent zakłada, że urzą­dze­nia z funk­cją „blood-suc­king” będą wyko­rzy­sty­wać bez­i­głowy sys­tem pobie­ra­nia krwi i prze­zna­czone będą dla osób, które mogą oddać nie­wielką ilość krwi do testów glu­ko­zo­wych. Samo pobra­nie może odby­wać się auto­ma­tycz­nie lub ręcz­nie, a odpo­wied­nie sym­bole infor­mu­jące o skła­dzie naszej krwi poja­wią się na wyświe­tla­czu. Smar­twatch będzie posia­dał spe­cjalną opa­skę, dzięki któ­rej urzą­dze­nie pozosta­nie nie­ru­chome na nad­garstku. Ponadto Google eks­pe­ry­men­tuje z prze­no­śnym, pod­ręcz­nym nakłu­wa­czem do poboru krwi z palca, który mógłby prze­sy­łać infor­ma­cje do naszego smar­twatcha.

Bada­niami tej tech­no­lo­gii zaj­muje się Google X w ramach Life Sciences – część zna­nej wszyst­kim z wyszu­ki­warki inter­ne­to­wej spółki, w któ­rej opra­co­wy­wane są naj­now­sze tech­no­lo­gie mające za zada­nie zmie­nić świat.

Nie podano infor­ma­cji, kiedy będziemy mogli zoba­czyć smar­twatcha z funk­cją pobie­ra­nia krwi na rynku. Zdaje się, że to tylko kwe­stia czasu – tech­no­lo­giczne roz­wią­za­nia są już dostępne dla dewe­lo­pe­rów.

Źródło: wareable.com

Źródło obrazków: www.rt.com; www.wikipedia.org

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na