Niepokojące wieści o nowym smartwatchu Apple Watch

Fi­r­ma Ap­ple za­­pe­w­ne wię­k­szo­­­ści ko­­ja­­rzy się z in­­no­­wa­­cy­j­no­­­ścią. Dzię­­ki nim spo­­pu­­la­­ry­­zo­­wa­­ły się te­­le­­fo­­ny z ekra­­nem do­­ty­­ko­­wym, a na­­stę­p­nie ta­­ble­­ty. Udo­­wo­d­ni­­li ta­k­że, że in­­te­r­fejs ko­m­pu­­te­­ra mo­­że wy­­glą­­dać ba­r­dzo ła­d­nie, być uży­­te­cz­ny, a je­d­no­­cze­­śnie nie­­mal po­­zba­­wio­­ny błę­­dów. Nie­­ste­­ty, osta­t­nie po­­czy­­na­­nia te­­go pro­­du­­ce­n­ta po­­zo­­sta­­wia­­ją wie­­le do ży­cze­­nia – no­­we we­r­sje opro­­gra­­mo­­wa­­nia za­­wie­­ra­­ły spo­­rą jak na nie­­go li­cz­bę błę­­dów, sprzęt ta­k­że nie obył się bez man­ka­­me­n­tów, jak na przy­­kład naj­wię­k­sza edy­­cja mo­­de­­lu iPho­­ne 6.

Apple Watch

Obrazek pobrany z apple.com

Nie­­po­­ko­­ją­­ce wie­­­ści do­­ty­­czą ta­k­że go­­rą­­co wy­­cze­­ki­­wa­­ne­­go sma­r­twatcha te­­go pro­­du­­ce­n­ta. Ap­ple Watch pra­w­do­­po­­do­b­nie po­­czą­t­ko­­wo bę­­dzie po­­zba­­wio­­ny apli­­ka­­cji na­­ty­w­nych. Ozna­­cza to mniej wię­­cej ty­­le, że je­­go uży­­te­cz­ność bez smar­t­pho­­na zo­­sta­­nie nie­­sa­­mo­­wi­­cie ogra­­ni­­czo­­na i be­­dzie po­­do­b­na jak w przy­­pa­d­ku bu­­dże­­to­­wych lub sta­r­szych sma­r­twa­t­chy in­­nych pro­­du­­ce­n­tów. Zmie­­nić się to ma do­­pie­­ro w da­l­szej czę­­­ści 2015 ro­­ku.

Ko­n­ku­­re­n­cja nie śpi. Do­­wo­­dem jest cho­­cia­ż­by sma­r­twatch Sa­m­su­n­ga Ge­­ar S, któ­­ry bez po­­trze­­by te­­le­­fo­­nu bę­­dzie mógł ró­w­nież wy­­ko­­ny­­wać po­­łą­­cze­­nia. Mi­­mo iż za­­po­­wia­­da się ko­­le­j­ny su­k­ces ko­­me­r­cy­j­ny Ap­ple, to je­d­nak oso­­bi­­­ście uwa­­żam, że wa­r­to po­­cze­­kać do pre­­mie­­ry na pier­w­sze re­­ce­n­zje oraz opi­­nie. Je­­że­­li złe prze­­czu­­cia się spra­w­dzą to pozostają dwa rozwiązania. Można po­­cze­­kać do po­­pra­­wio­­nej no­­wej we­r­sji opro­­gra­­mo­­wa­­nia­­/e­­dy­­cji sprzę­­tu lub spo­j­rzeć ła­­ska­w­szym okiem na pro­­du­k­ty ko­n­ku­­re­n­cji, któ­­re w niektó­­rych przy­­pa­d­kach pre­­ze­n­tu­­ją poziom wię­­cej niż za­­do­­wa­­la­­ją­­cy. Niezależnie od wszystkiego warto trzy­­mać kciu­­ki za Ap­ple – to w ko­ń­cu oni w silnym stopniu ukształtowali ry­­nek ga­­dże­­tów ele­k­tro­­ni­cz­nych.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na