Nowa definicja smartwatcha – ReVault czyli prywatna chmura na nadgarstku

My­śle­li­ście, że w tema­cie inte­li­gent­nych zegar­ków widzie­li­ście już wszystko? Muszę Was roz­cza­ro­wać. Ze Szwe­cji wła­śnie nad­szedł powiew świe­żo­ści i przy­wiał nam smar­twat­cha, który może zmie­nić nasze spoj­rze­nie na urzą­dze­nia noszone na nad­garstku. ReVault to gadzet, który daje nam funk­cjo­nal­ność pry­wat­nej chmury bez potrzeby połą­cze­nia z Inter­ne­tem. W końcu otrzy­mu­jemy moż­li­wość bez­piecz­nego dostępu do naszych danych, stru­mie­nio­wa­nia mul­ti­me­diów, two­rze­nia kopii zapa­so­wych i syn­ch­ro­ni­za­cji pli­ków na wszyst­kich naszych urzą­dze­niach, do tego z pręd­ko­ścią sieci lokal­nej. Prze­cho­wy­wane dane zaszy­fro­wane będą klu­czem AES-256 i do wyboru dosta­niemy jedno- lub dwu­eta­pową wery­fi­ka­cję.


revault_paski

Re­Vault łączy się z urzą­dze­niami za pośred­nic­twem WiF i Blu­eto­otha. Dostępny jest w dwóch pojem­no­ściach: 32 oraz 128 GB i współ­pra­cuje z sys­te­mami iOS, Android, OSX, Win­dows oraz Linux (!).

Co jesz­cze wiemy o tym nie­zwy­kłym smar­twat­chu? Obu­dowa będzie wyko­nana ze stali nie­rdzew­nej, będzie posia­dał kolo­rowy wyświe­tlacz chro­niony Gorilla Glass 3, do tego będzie wodo­od­porny, a na jed­nym łado­wa­niu wytrzyma trzy dni. Za łado­wa­nie odpo­wia­dać ma induk­cyjna łado­warka w stan­dar­dzie Qi, po godzi­nie zapeł­nia­jąc bate­rię w 80 pro­cen­tach. Po upły­wie 1,5 h urzą­dze­nie nała­du­jemy do pełna. Świetną wia­do­mo­ścią jest rów­nież to, że ReVaulta będziemy mogli nosić na ulu­bio­nym pasku od naszego ana­lo­go­wego zegarka!

revault_synchro

Zbiórka pie­nię­dzy na budowę tego cacka ruszyła na por­talu finan­so­wa­nia spo­łecz­no­scio­wego Indie­gogo. I to ruszyła takim tem­pem, że w ciągu nie­ca­łych trzech dni twórcy zebrali 98% potrzeb­nych fun­du­szy, a do końca zbiórki zostało jesz­cze 29 dni! Za model 32 GB musimy zapła­cić rów­no­war­tość 199 dola­rów ame­ry­kań­skich. Pojem­niej­szy 128 giga­baj­towy kosz­tuje sto dola­rów wię­cej. Pierw­sze modele tra­fią do szczę­śli­wych dona­to­rów już w stycz­niu przy­szłego roku.

Je­śli jeste­ście zain­te­re­so­wani, ReVaulta może­cie kupić pod tym lin­kiem.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

  • 32 GB / 128 GB
  • Blu­eto­oth 4.0 LTE
  • WiFi b/g/n
  • Bez­prze­wo­dowe (induk­cyjne) łado­wa­nie w stan­dar­dzie Qi
  • 1,54 calowy kolo­rowy wyświe­tlacz, o roz­dziel­czo­ści 240 × 240 px
  • Go­rilla Glass 3
  • Trzy­osiowy akce­le­ro­me­tr
  • Ko­perta ze nie­rdzew­nej stali, klasy 316L
Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na