Nowe dodatki w smartwatchu Pebble po ostatniej aktualizacji

Zapewne każdy fan smartwatchy już wie, czym jest Pebble. Jeżeli nie to zapraszam do artykułu mu poświęconemu.

Pebble

Źródło obrazka : kickstarter.com

Kil­ka dni te­mu po­ja­wi­ła się no­wa ak­tu­ali­za­cja. Naj­now­sza wer­sja spra­wi, że nasz smar­twatch zy­ska coś, co za­pew­ne przy­da się wszyst­kim oso­bom lu­bią­cym słu­chać mu­zy­ki z te­le­fo­nu. Od te­go wy­da­nia zy­ska­my moż­li­wość kon­tro­lo­wa­nia gło­śno­ści od­twa­rza­ne­go utwo­ru.

Prezentacja poniżej:

Wszystkim osobom pragnącym skorzystać z tej funkcji gorąco polecam szybką aktualizację smartwatcha.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na